Архив новини
08.05.2020 Актуална информация за подадени проектни предложения по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“

Актуална информация за подадени проектни предложения по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“

На вниманието на потенциалните бенефициенти по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /ОПРР/

По процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) са подписани договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) с комбинирано финансиране за над 53,8 млн. лева БФП.

Към 08.05.2020 г. в рамките на процедура „Развитие на туристически атракции“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) чрез ИСУН2020 са подадени за одобрение още 9 проекта с комбинирано финансиране с обща стойност на БФП над 43,5 млн. лева, като следва:

 

номер на ПП

наименование

кандидат

1.

BG16RFOP001-6.002-0008

РЕМО “Етър” - музей за креативен културен туризъм

община Габрово

2.

BG16RFOP001-6.002-0009

РИМ-Габрово-познание, участие, преживяване

община Габрово

3.

BG16RFOP001-6.002-0010

Разширяване и обогатяване на музейна експозиция на „Мемориален комплекс Тутраканска епопея 1916“

община Тутракан

4.

BG16RFOP001-6.002-0011

Консервация, реставрация и експониране на туристическата инфраструктура в община Карлово

община Карлово

5.

BG16RFOP001-6.002-0012

Консервация, експониране и осигуряване на достъпност до антична и средновековна църква „Свети Архангел Михаил“ - гр. Рила

община Рила

6.

BG16RFOP001-6.002-0013

Консервация и реставрация на моста на Колю Фичето в Община Бяла

община Бяла

7.

BG16RFOP001-6.002-0014

По крепостните стени на Филипопол

община Пловдив

8.

BG16RFOP001-6.002-0015

Интегриран проект за развитие на туризма и подобряване на културната и историческа инфраструктура в Община Сливен

община Сливен

9.

BG16RFOP001-6.002-0016

„Реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на археологически обект „Античен град Хераклея Синтика” и прилежащи некрополи”

Община Петрич

Обръщаме внимание, че съгласно Насоките за кандидатстване проектните предложения се разглеждат от УО на ОПРР по реда на постъпването им, до изчерпване на разполагаемия безвъзмезден финансов ресурс, т.е при разпределението на средствата за подкрепа по ПО 6 се прилага принципът „първи подал – първи по право“, в случай че бъдат удовлетворени критериите и изискванията за одобрение на съответното проектно предложение.

 

Съгласно Насоките за кандидатстване по процедура „Развитие на туристически атракции“, общият предвиден размер за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ е 98 530 686,39 лева, с краен срок за подаване на проектни предложения – 31 декември 2021 г. С цел осигуряване равнопоставеност на всички потенциални кандидати, както и прозрачност на процеса, Управляващият орган на ОПРР информира, че към момента заявеният за предоставяне ресурс с безвъзмездна финансова помощ, е достигнал 98,87% от предвидения по процедурата, с което ресурса по процедурата е почти изчерпан.

 

Обратно към списъка с Новини