Архив новини
27.04.2020 Публикувана е ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие"

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 публикува ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие", с актуална информация за ресурсa към 27.04.2020 г. по група дейности „Културна инфраструктура“. Подаването на проектни предложения по група дейности „Културна инфраструктура“ е до 31.12.2020 г.

Информацията е налична в меню „Актуални процедури“, под меню „Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

 

Таблица 1 отразява наличния ресурс по група дейности „Културна инфраструктура“ по общини, отчитайки сключени/приключени договори за БФП и подадени проектни предложения до 31.12.2019г., определения максимален бюджет на всяка община по процедурата, както и предвидения в Инвестиционната програма (ИП) бюджет по група дейности „Културна инфраструктура“. С оглед спазване задължението да бъдат изпълнени всички индикатори, заложени в рамката за изпълнение на ИП на общината, всички бенефициенти със заложен индикатор за културна инфраструктура, които към настоящия момент не са подали проекти, следва да подготвят и подадат своите проектни предложения в срок до 31.12.2020 г.

Обратно към списъка с Новини