Новини
24.03.2020 Проектите на ИТСР за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г. са публикувани за обществено обсъждане

Проектите на  Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г. са публикувани за обществено обсъждане

ИТРС са достъпни на официалната страница на МРРБ и www.strategy.bg.

ИТСР задават рамка за интегрирано пространствено развитие при отчитане на местния териториален потенциал и принципите за балансирано устойчиво развитие и отразяват съвременните тенденции в регионалната политика на Европейския съюз и на страната. Тези документи, изготвени по единна методология за шестте региона, ще се използват за определяне на приоритетите и зоните за интервенции и за прилагане на интегрирани териториални инвестиции през новия програмен период 2021-2027 г.

В рамките на обществените консултации могат да бъдат отправяни предложения за приоритетни интегрирани проекти в 6-те региона, които да помогнат за формиране на общата оценка на индикативния финансов ресурс.

Тези предложения трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Да отчитат местните характеристики, потребности и ресурси;

2. Да отговарят на определените в ИТСР приоритети за развитие на съответния регион;

3. Да имат значение/въздействие върху социално-икономическото развитие на повече от една община/област;

4. Да допринасят за икономическото развитие на региона, в т.ч. за разкриване на нови работни места и подобряване на неговата конкурентоспособност, изграждане на необходимата техническа и бизнес инфраструктура;

5. Към икономическите компоненти на проектите, да бъдат интегрирани както социални, така и такива, свързани с околната среда и подобряването на качествата на атмосферния въздух и питейната вода, намаляването на енергийните разходи и генерираните отпадъци и др.;

6. Да са обсъждани в публични форуми и да са подкрепени от местните общности и бизнеса.

Обратно към списъка с Новини