Архив новини
19.03.2020 Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”
Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува изменение на Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Изменението на Насоките за кандидатстване по процедурата се осъществява във връзка с обявеното извънредно положение, с решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България, за предпазване, ограничаване и преодоляване последиците от разпространението и заразата с вируса на COVID-19.

С настоящото пето изменение на Насоките за кандидатстване се променя първият краен срок за подаване на проектни предложения от определените общини - от 25.03.2020 г., 19:00 ч., на 21.04.2020 г., 19:00 ч., за изграждане на инфраструктурата на:

- 2 броя „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ от община Троян и община Девин; 
- 1 брой „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“ от община Провадия;
- 2 броя „Център за грижа за лица с психични разстройства“ от община Дупница и община Златоград.

Целта на процедурата е да подкрепи осигуряването на инфраструктура за социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания, съгласно Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността по Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.

Проектът на Насоки за кандидатстване по процедурата се публикува на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ. 

Проектът на Насоки за кандидатстване са публикувани на интернет сайта на програмата www.bgregio.eu, в меню „Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020“, „Актуални процедури“, процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове  – 
www.eufunds.bg

Обратно към списъка с Новини