Архив новини
25.02.2020 Публично обсъждане на изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България”

Публично обсъждане на проект за изменение на процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България ”

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява за публично обсъждане изменение на процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България” по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Целта на процедурата е да се създадат условия за модерни образователни услуги в сферата на висшето образование чрез обновяване на материалната база, осигуряване на съвременно оборудване и обзавеждане на висшите училища, съгласно Методика за приоритизация на държавните висши училища за целите на изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, одобрена от МОН (съгласно приоритизиран списък в Насоките за кандидатстване).

Изменението на Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България” се осъществява с цел да бъде поканен да кандидатства с проектно предложение Тракийски университет - конкретен бенефициент, определен по процедурата, като първи резервен проект при наличие на финансов ресурс след финансиране на списъка с основните проекти.

Промяната включва също така и допълване на условията за съвместимост с приложимия режим на държавна помощ, в конкретния случай „непомощ“. С предвидената промяна ще бъде дадена възможност да се финансират обекти, в рамките на които има помещения/части, в които се осъществява както основната образователна дейност, така и допълнителна стопанска дейност, с чисто допълващ характер (учебни зали, които в отделни случаи се ползват под наем за провеждането на различни събития, басейни и спортни зали, в които се допускат и външни лица срещу заплащане и т. н.). Условието за съответствие с приложимия режим е стопанската дейност да не надвишава 20% от общия годишен капацитет инфраструктурата (т.е. 20% от времето, през което тя се използва). Другата допустима възможност е за помещения/части от сградата, обект на интервенция, които представляват обичайни съоръжения и в тях се изпълнява стопанска дейност (например книжарници, студентски столове и т.н.), които не заемат повече от 20% от площта на финансираната инфраструктура.

Проектът на изменени Насоки за кандидатстване и приложения към тях по процедурата се публикува на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 06.03.2020 г. (включително), по официален път или на следната електронна поща: oprd@mrrb.government.bg, както и в модула за електронно кандидатстване на информационната система ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, в меню „Процедури за БФП“, под-меню „За обществено обсъждане“.

Проектът на изменени Насоки за кандидатстване, заедно с приложенията към него, са публикувани на интернет сайта на програмата www.bgregio.eu, в меню „Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020“, „Актуални процедури“,процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България“ и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове  – www.eufunds.bg.

Обратно към списъка с Новини