Новини
30.01.2020 Актуална информация за сключени договори и подадени проектни предложения по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“

Актуална информация за сключени договори и подадени проектни предложения по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“ по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

На вниманието на потенциалните бенефициенти по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /ОПРР/

Към 30.01.2020 г. са сключени 4 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с комбинирано финансиране чрез безвъзмездна финансова помощ (БФП) и финансови инструменти (кредит) по процедура „Развитие на туристически атракции“ по ОПРР. С над 31,2 млн. лева БФП ще бъде възстановени, реставрирани и облагородени обекти на културното наследство в общините Видин, Казанлък и Хисаря, както и Кремиковският манастир.

 

Наименование

Бенефициент

1.

Реставрация и адаптация на синагога – Видин в
туристически обект „Културен център „Жул Паскин“

община Видин

2.

Светът на траките

община Казанлък

3.

Античният град Диоклецианопол (гр. Хисаря)  – перлата на
провинция Тракия на балнеолечението в римската империя

община Хисаря

4.

Кремиковският манастир
– Духовният център на Софийската Света гора

Манастир „Свети Великомъченик Георги Победоносец“

Към 30.01.2020 г. в рамките на процедурата и чрез ИСУН 2020 са подадени за одобрение още 3 проекта с комбинирано финансиране с обща стойност на БФП над 22,6 млн. лева, като предстои сключване на договори за следните проекти:

 

Номер на ПП

Наименование

Кандидат

1.

BG16RFOP001-6.002-0003

Перперикон - храм на боговете и  дом на цивилизациите

община Кърджали

2.

BG16RFOP001-6.002-0006

Устойчиво развитие на археологически обект - антична вила Армира край Ивайловград

община Ивайловград

3.

BG16RFOP001-6.002-0007

Силата на водата. Подкрепа за повишаване потенциала на община Бургас като конкурентоспособна туристическа дестинация

община Бургас

Съгласно Насоките за кандидатстване по процедура „Развитие на туристически атракции“, общият предвиден размер за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ е 98 530 686,39 лева, с краен срок за подаване на проектни предложения – 31 декември 2021 г.

С цел осигуряване равнопоставеност на всички потенциални кандидати, както и прозрачност на процеса, Управляващият орган на ОПРР информира, че към момента заявеният за предоставяне ресурс с безвъзмездна финансова помощ е достигнал 54,6% от предвидения по процедурата.

Обръщаме внимание, че проектни предложения по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“ ще се разглеждат до изчерпване на разполагаемия безвъзмезден финансов ресурс и в тази връзка, насърчаваме всички потенциални бенефициенти, които биха искали да кандидатстват за комбинирана подкрепа (БФП и ФИ) да подготвят и подадат своевременно своите проектни предложения пред Фондовете за градско развитие (финансовите посредници) по ОПРР.

Повече информация относно обхвата на мерките за финансиране, механизма на инвестиране, допустимия териториален обхват и допустимите крайни получатели, са посочени в обявените от Фондовете покани, публикувани на следните линкове:

-          „Регионален фонд за градско развитие“ АД (ФГР за Северна България) http://jessicafund.bg/bg/fond-sever/

-          ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ (ФГР за гр. София и Южна България)

https://www.citiesfund.bg

Управляващият орган на ОПРР ще предоставя регулярна информация за подадените проектни предложения и наличния ресурс (БФП) по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“.

Обратно към списъка с Новини