Архив новини
28.01.2020 Представяне на информация за установените от Одитния орган нередности при изпълнението на проверки на проекти

Бихме искали да Ви уведомим, че Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" публикува на електронната си страница - http: www.aeuf.minfin.bg/bg/page/25Анализ на нередностите, установени от Одитния орган при извършените през 2018 година проверки на проекти.

Анализът съдържа статистическа информация за обхвата на извършените проверки, описание на подхода при проверките и определяне на финансовото влияние на нарушенията, обобщено представяне на видовете установени нередности. Представено е също и обновено обобщение на срещаните в практиката на Одитния орган нарушения за ограничителни изисквания и насоки за избягването им. Обръщаме внимание, че обобщението не съдържа изчерпателен списък на всички възможни отклонения при формулирането на изисквания, които необосновано ограничават участието на лицата в процедурата, какго и всички възможни начини за избягване на срещаните от нас грешки.

Документът може да бъде използван като:
  • инструмент за запознаване с подхода на Одитния орган, базиран на подхода на Европейската комисия.
  • възможност за въвеждане на подходящи мерки от страна на Управляващите органи за ефективно изпълнение на функциите им да осигурят верифициране само на законосъобразни и допустими разходи.
  • основа за предприемане на подходящи корективни действия от страна на бенефициентите при провежданите от тях процедури за възлагане на обществени поръчки.Обратно към списъка с Новини