Архив новини
06.01.2020 Публично обсъждане на изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”

Публично обсъждане на проект за изменение на процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява за публично обсъждане изменение на процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България” по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Целта на процедурата е да се създадат условия за модерни образователни услуги чрез подобряване на образователната инфраструктура в професионалните училища от национално и регионално значение. Допустимите за финансиране обекти по процедурата са определени в приоритизиран списък, изготвен въз основа на Методологията за приоритизиране на образователната инфраструктура в Р.България, одобрена от Министерство на образованието и науката (МОН).

Изменението на Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България” се осъществява с цел да бъдат поканени да подадат проектни предложения първите резервни общини, които са с еднакъв брой точки, по двата компонента. По Компонент 1, направление „Ветеринарна медицина, Горско стопанство и Растениевъдство и животновъдство“, могат да кандидатстват следните общини:

  • Община Берковица – Лесотехническа професионална гимназия
  • Община Две могили - Професионална гимназия по селско стопанство „К. А. Тимирязев“
  • Община Елхово - Професионална Гимназия по Механизация на селското стопанство „Ернесто Че Гевара“
  • Община Нови пазар - Професионална гимназия по селско стопанство

В рамките на Компонент 2 професионални училища с изключение на доминиращите направления „Ветеринарна медицина, Горско стопанство и Растениевъдство и животновъдство“ проекти могат да подадат следните кандидати:

  • Община Лозница - Професионална гимназия по ветеринарна медицина и земеделие „Александър Стамболийски“
  • Министерство на образованието и науката (МОН): 1) Професионална гимназия по облекло „Ана Май“ и 2) Професионална гимназия по електроника и енергетика

Проектът на Насоките за кандидатстване и приложения към тях по процедурата се публикува на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 16.01.2020 г. (включително), по официален път или на следната електронна поща: oprd@mrrb.government.bg, както и в модула за електронно кандидатстване на информационната система ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, в меню „Процедури за БФП“, под-меню „За обществено обсъждане“.

Проектът на изменение на Насоки за кандидатстване, заедно с приложенията към него, са публикувани на интернет сайта на програмата www.bgregio.eu, в меню „Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020“, „Актуални процедури“, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България” и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове – www.eufunds.bg.

Обратно към списъка с Новини