Архив новини
22.10.2019 Нов подход за прилагане на електронен документооборот на Управляващия орган на ОПРР

В съответствие с влязлата в сила от 10.10.2019 г. нова разпоредба на чл. 18а от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 (УО на ОПРР) изпълни всички условия за преминаване на обмен на документи и кореспонденция изцяло електронно.

Производствата пред Управляващия орган се извършват посредством Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове при спазване на Наредбата за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (Наредбата за ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН. С посочения подзаконов нормативен акт е определен специален ред за осъществяване посредством ИСУН на действия по верифициране на разходите и регистриране на плащанията, както и производствата по определяне на финансови корекции.

Обратно към списъка с Новини