Архив новини
21.05.2019 Одобрен е първият проект с комбинирано финансиране по ОПРР
   Одобрен е първият проект с комбинирано финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) за „Реставрация и адаптация на синагога – Видин в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“, който ще получи подкрепа чрез безвъзмездна финансова помощ и финансови инструменти (кредит).

   Безвъзмездна финансова помощ в размер на 8,2 млн. лв. се предоставя по линия на процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“ по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на ОПРР и кредит в размер на 1, 5 млн. лв., предоставен от фонд посредника за регион Север -„Регионален фонд за градско развитие“ (РФГР).

   Проектът цели да бъде възстановена Синагогата във Видин и да бъде превърната в Културен център "Жул Паскин". Това е втората по големина синагога в земите край река Дунав и втората по големина в България след тази в София. Построена е през 1894 г. след като старият еврейски храм в града е бил разрушен по време на Руско-турската война (1877-1878).

    Дейностите по проекта са насочени към реставриране и социализиране на сградата на Синагогата и прилежащия поземлен имот, обединяващ функции на музей, изложбено пространство, многофункционална зала за събития и прилежащия парк. Множеството други исторически обекти на територията на стария град във Видин ще бъдат оживени и така ще се създаде завършен туристически продукт. В обхвата на този туристически ареал попадат средновековната крепост «Баба Вида», молитвени храмове, еднофамилни жилищни сгради от началото на XIX в., Крайдунавският парк и река Дунав.

    Приоритетната ос 6 на ОПРР е насочена към реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на културното наследство чрез развитие на изцяло завършени и интегрирани туристически продукти за недвижими културни ценности с категория „световно значение“ или „национално значение“.

    Основната цел на финансовата подкрепа по Приоритетна ос 6 на ОПРР е развитието на конкурентноспособни туристически атракции, които допринасят за диверсификация на туристическия продукт, намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма.
Обратно към списъка с Новини