Новини
15.04.2019 Публикувани са Указания за планиране на индикатора „Население, ползващо подобрените социални услуги” по ПО1
   Публикувани са Указания за планиране на индикатора „Население, ползващо подобрените социални услуги” по ПО1

   УО разработи Указания за планиране на индикатора по инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“

   УО на ОПРР изготви Указания за планиране на индикатора за продукт „Население, ползващо подобрените социални услуги” по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. Указанията имат за цел да предоставят на общините-бенефициенти, както и на Междинните звена, синтезирана и систематизирана информация относно подхода за планиране на индикатора, който е приложим за проекти от група дейности „Социална инфраструктура“ за обекти: центрове за временно настаняване, кризисни центрове, приюти и центрове за работа с деца на улицата.

   Чрез прилагането на подхода, описан в указанията ще се създаде единен механизъм за планиране на индикатора, който да бъде прилаган от всички бенефициенти по проекти в рамките на ПО1, инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“. Указанията ще създадат условия за успешно постигане на заложените цели на индикатора, който е включен в рамката за изпълнение на ПО1 и подлежи на ежегодно докладване към Европейската комисия.

   Указанията са приложими за всички бенефициенти и за всички проекти за социална инфраструктура (с изключение на проектите за социални жилища), които са в процес на разработване и в процес на изпълнение по ПО1.
Обратно към списъка с Новини