Архив новини
07.12.2018 Европейската комисия одобри промени в Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
С Решение № C(2018) 8388 final от 5-ти декември 2018 г. Европейската комисия официално одобри предложените от Управляващия орган промени в Приоритетна ос 1 (ПО1) „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020. Изменението в програмата е предложено в резултат на извършен вътрешен анализ от Управляващия орган на изпълнението на приоритетната ос и е одобрено от Комитета за наблюдение на програмата и от Министерския съвет на Република България.

Основните одобрени промени са:

1.    Преразпределяне на финансов ресурс между Тематични цели 4 „Енергийна ефективност“ и 10 „Образователна инфраструктура“ в размер на 209 941 514,49 лв. – с изменението се цели обезпечаване на всички сключени договори по инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“, без да се променя общата стойност (бюджет) на приоритетната ос. Промяната компенсира наддоговорения ресурс по Тематична цел 10 по сключени договори за модернизация на образователната инфраструктура, съгласно Решение на Министерски съвет от оперативно заседание от 30.08.2017 г.

2.    Намаляване на стойностите на индикаторите „Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществени сгради“ и „Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове“ по инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност“ и в рамката за изпълнение на ПО1 – одобреният подход отчита реалните местни нужди на общините и се основава на одобрените инвестиционни програми.

3.    Намаляване на стойностите на индикатора „Население, ползващо подобрените социални услуги“ по ПО1 в съответния инвестиционен приоритет и в рамката за изпълнение – новата етапна и крайна цел на индикатора съответстват на заложените цели в одобрените инвестиционни програми на общините.

4.    Намаляване на етапната цел на индикатора „Рехабилитирани жилища в градските райони“ в съответния инвестиционен приоритет и в рамката за изпълнение на ПО1 – етапната цел на индикатора е намалена с 20% спрямо заложените стойности в одобрената ОПРР, т.е. от 65 бр. жилища на 52 бр. жилища.

Одобрените промени в ОПРР 2014-2020 не водят до увеличаване на общия ресурс в бюджета на приоритетните оси, както и не нарушават тематичната концентрация, установена в Споразумението за партньорство на Република България.

С промяната се създават условия за подобряване на изпълнението на ОПРР 2014-2020 и се допринася за постигане на етапните цели в рамката за изпълнение на Приоритетна ос 1, с което се намаляват рисковете за програмата.

Одобрената нова версия на ОПРР 2014-2020 (версия 5.2) е публикувана ТУК.

Обратно към списъка с Новини