Архив новини
02.11.2018 Проект на изменени Насоки за кандидатстване по ПО 1

Публикуван е проект на изменени Насоки за кандидатстване по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“


    Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува изменение в пакета документи за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

    Процедурата се реализира в рамките на приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020, с общ бюджет 1,373 млрд. лв. и с конкретни бенефициенти общините на 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична система.

    Промените целят намаляване на административната тежест при кандидатстване за комбинирано финансиране с безвъзмездна финансова помощ (БФП) и финансови инструменти (ФИ) по група дейности „Културна инфраструктура“ и при интервенции върху сгради на студентски общежития по процедурата.

   В допълнение се променя и крайният срок за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на БФП за културна инфраструктура и студентски общежития - до 31 декември 2020 г.; 19:00 ч.

    Предложения и коментари по проекта на Насоки за кандидатстване могат да се изпращат в срок до 13.11.2018 г. (включително) по официален път или на електронна поща: oprd@mrrb.government.bg
  
Изменените Насоки за кандидатстване по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ и актуализираните приложения към тях можете да намерите на интернет страницата на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020" www.bgregio.eu в подменю "Актуални процедури".

Обратно към списъка с Новини