Архив новини
29.08.2018 Получени са 51 броя проектни предложения по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони - 2“

 Проекти за над 2.3 млрд.лв. се изпълняват в момента по програмата в страната 

51 проектни предложения за над 38 млн.лв. са подадени в Министерството на регионалното развитие и благоустройството  в рамките на процедурата „Енергийна ефективност в периферните райони - 2“, която се финансиране по  Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Крайният срок за подаване на проектни предложения изтече в 19.00 часа на 27 август. По процедурата „Енергийна ефективност в периферните райони - 2“ по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. кандидатстват само 28-те общини бенефициенти от 4-то ниво на националната полицентрична система. Общият размер на финансовите средства по процедурата, която е на 100% безвъзмездна финансова помощ, възлиза на 38,17 млн.лв. Основна цел е да се повиши енергийната ефективност на публичната инфраструктура и на жилищния сектор в общините бенефициенти. Дейностите целят постигане най-малко клас на енергопотребление „С“ в жилищния сектор, в сгради от културната, образователната и социалната инфраструктура и в сгради на държавната и общинската администрация, както и намаляване на крайното енергийно потребление и разходите за енергия, включително намаляване на емисиите на парникови газове.  Постигането на по-високо ниво на енергийна ефективност на сградите ще осигури и по-добро качество на въздуха, условията на живот и работна среда в съответствие със съвременните изисквания и критерии за устойчиво развитие. С подобряването на експлоатационните характеристики на сградите се очаква да се удължи не само техния жизнен цикъл, но и да се запазят традиционните функции на малките градове да бъдат т.нар. опорни центрове в предлагането на административни услуги за местното население. Допълнителният ефект от инвестициите по ОПРР 2014-2020, който се търси в в малките населени места, е свързан не само с подобряване на условията за предоставяне на административни услуги, но и с намаляване на темпа на миграция към по-големите градове и задържане на икономически активното население в целевите територии.

Предстои сформирането на оценителна комисия, която в рамките на 3 месеца следва да разгледа подадените в срок проектни предложения и да предложи одобрените проекти за финансиране. Изпълнението на процедурата се извършва чрез подбор на проектни предложения.

От началото на програмен период 2014-2020, Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., е обявил общо 16 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност над 3 млрд.лв. Подадените проектни предложения по програмата са 604. Към момента са сключени 512 договора, на обща стойност от 2, 309 млрд. лв.

Обратно към списъка с Новини