Архив новини
22.08.2018 Удължава се срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”


Удължава се срокът за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” до
01.10.2018 г.      Със Заповед № РД-02-36-945/21.08.2018 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 е удължен срокът за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. до 01.10.2018 г., 19:00 ч.


      Изменените Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ и Заповедта за изменението им са публикувани в меню „Актуални процедури“, както и в ИСУН 2020.


Обратно към списъка с Новини