Архив новини
09.07.2018 Важна информация за бенефициентите по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002

На вниманието на конкретните бенефициенти по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”

 Във връзка с постъпили въпроси в процеса на съгласуване на Насоките за кандидатстване, както и при подготовката на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, свързани с недостиг на финансов ресурс, определен за изграждане на инфраструктурата на съответните социални услуги по процедурата, Ви информираме, че Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 изпрати официално писмо до Министерството на труда и социалната политика, относно възможността за допълнително финансиране.

В полученият отговор, Министерството на труда и социалната политика изразява становище, че в рамките на предвидената операция по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, по която ще се финансира предоставянето на новите социални услуги, изградени по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, е допустимо закупуване на оборудване и обзавеждане, при хипотеза, че такова не е закупено по процедура BG16RFOP001-5.002 и ресурсът на отделният договор е изцяло изчерпан. Финансиране на оборудване и обзавеждане по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР) ще бъде допустимо, ако същото бъде обосновано в проектното предложение и е в размер до 20 % от стойността на преките допустими разходи по проекта към ОПРЧР.

В тази връзка уведомяваме конкретните бенефициенти по процедура BG16RFOP001-5.002, че при необходимост, част от оборудването и обзавеждането, необходими за функционирането на новите социални услуги, може да бъде финансирано в рамките на проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 при условията, описани по-горе.

Обратно към списъка с Новини