Архив новини
19.06.2018 Обучение по процедура „Развитие на туристическите атракции“

На 20 юни 2018 г., в хотел „Рамада“, гр. София, ще се проведе обучение  по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции”, Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. На обучението ще присъстват представители на Областните информационни центрове (ОИЦ).

Конкретни бенефициенти по процедурата са Министерство на културата, общини и институции на вероизповеданията и техни местни поделения, които са юридически лица. Приоритетната ос е насочена към реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на културното наследство чрез развитие на изцяло завършени и интегрирани туристически продукти за недвижими културни ценности с категория „световно значение“ или „национално значение“.

Представители на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на звено „Оперативни програми“ към Фонд на фондовете  ще представят Насоките за кандидатстване по процедурата, допустимите кандидати и дейности, както и изискванията при подготовката на проектните предложения, при комбинирано финансиране чрез безвъзмездна финансова помощ и финансиране от финансов инструмент.


Обратно към списъка с Новини