Новини
14.05.2018 Удължен е срокът за постигане на индивидуалните етапни цели от общините бенефициенти по ПО1 на ОПРР

Изменя се Методологията за преразпределяне на ресурса по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

С Решение № 316 от 10 май 2018 г. Министерският съвет одобри промяна в Методологията за преразпределяне на ресурса, до който Междинните звена могат да избират проекти в рамките на Процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР 2014-2020). Срокът за постигане на индивидуалните етапни цели на всяка община – бенефициент до 2018 г., в който тя трябва да има верифицирани от УО на ОПРР 2014-2020 средства в размер на 20% от общия размер на БФП, се променя от 30-ти юни 2018 г. на 30-ти септември 2018 г.

Изменението на Методологията ще създаде условия за ефективно и ефикасно оползотворяване на този важен за общините финансов ресурс и ще допринесе за постигането на общите етапни цели за изпълнение на Приоритетна ос 1 и за цялостно изпълнение на ОПРР 2014-2020.

Целта на методологията е да приложи механизъм за оценка на индивидуалното изпълнение на инвестиционните програми за реализация на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие на 39-те общини-бенефициенти по първата приоритетна ос на програмата. Тя се основава на степента на постигане на заложените етапни и крайни стойности на индикаторите в одобрените инвестиционни програми на общините. В същото време, това е и механизъм, чрез който Управляващият орган на оперативната програма да може своевременно да предприеме мерки за постигане в максимална степен на заложените стойности на индикаторите за продукт по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и по ОПРР 2014-2020 като цяло.

 

Обратно към списъка с Новини