Архив новини
20.03.2018 Удължава се срокът за кандидатстване по процедура „Регионална здравна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020
До 15 май 2018 г. се удължава срокът за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура“ на ОП "Региони в растеж" 2014-2020, със Заповед № РД-02-36-251/20.03.2018 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и заместник-министър на МРРБ, г-жа Деница Николова.

Удължаването се налага поради комплексния характер и големия териториален обхват за изпълнение на т.нар. „голям проект“ на Министерство на здравеопазването по смисъла на член 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейската комисия. В рамките на проекта се предвижда да бъдат модернизирани 27 центъра за спешна медицинска помощ в областните градове с техните 170 филиала и 6 изнесени екипа, както и да бъдат закупени 400 съвременни медицински превозни средства, осигурени с комуникационно и друго оборудване и медицинска апаратура за спешна медицинска помощ.

Общият ресурс по процедурата, с който Министерство на здравеопазването, ще подобри достъпа до спешна медицинска помощ с възможности за спешна диагностика, лечение и наблюдение до 24 ч. и ще намали броя на хоспитализациите в здравната система, е 163,5 млн. лв.

Процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура“ по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020, с конкретен бенефициент Министерството на здравеопазването, е отворена за кандидатстване на 22.12.2017 г.

Изменените Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура“ по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ и заповедта за изменението им са публикувани в меню "ОП Региони в растеж" 2014-2020/ „АКТУАЛНИ ПРОЦЕДУРИ“, както и в ИСУН 2020.
Обратно към списъка с Новини