Архив новини
05.02.2018 11-то заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 ще се проведе в София
Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на УО на ОПРР г-жа Деница Николова и г-жа Борислава Уудфорд, представител на Генерална дирекция „Градско и регионално развитие“ на Европейската комисия ще открият заседанието на КН на ОПРР 2014-2020 в 09,30 часа на 06.02.2018 г., в зала "София -1", на хотел "Маринела".

В дневния ред на заседанието е включена информация за актуалното състояние на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. Ще бъдат представени и критериите за подбор на операции по процедура: „Енергийна ефективност в периферните райони – 2“ по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферни райони“; както и критерии за подбор на операции по процедура „Подкрепа за деинституционализацията на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“.

В края на заседанието ще бъде представен отчет на ГПД за изпълнението на дейностите по информация и комуникация на ОПРР 2014-2020 през 2017 г. и предвидените дейности в ГПД за 2018 г. в изпълнение на Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014-2020 г.
Обратно към списъка с Новини