Архив новини
02.02.2018 Публикувана е актуализация на ИГРП по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2018г.
Съгласно одобрената ИГРП по ОПРР 2014-2020 г. за 2018 г., през месец януари 2018 г. се предвиждаше да бъде обявена процедура за предоставяне на БФП „Развитие на туристически атракции“ в рамките на Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на ОПРР 2014-2020.

Предвид спецификата на процедурата, включваща комбинирано финансиране между безвъзмездни средства и финансови инструменти, както и необходимостта от технологично време за съгласуване на процедурата със секторните министерства (Министерство на културата и Министерство на туризма) и с Министерство на финансите по отношение на приложимия режим на държавни помощи, както и с оглед на публикувания проект на Насоки за кандидатстване със срок за публично обсъждане до 23.02.2018 г., срокът за обявяване на процедурата се променя на месец април 2018 г.

Актуализираната ИГРП за 2018 г. е публикувана на интернет-сайта на програмата, в меню „ОП „Региони в растеж“ 2014-2020”, подменю „Индикативни програми 2014-2020”.
Обратно към списъка с Новини