Новини
20.11.2017 Актуализирани са Инструкция за Междинните звена и Вътрешните правила за работа на оценителни комисии по ПО 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие"
Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 актуализира Инструкцията за определяне на структурата и състава на Междинните звена и Вътрешните детайлни правила за работа на оценителни комисии за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” и приложенията към тях.

Актуализацията е следствие от получени предварителни одитни констатации от ранен превантивен системен одит на ОПРР 2014-2020, проведен от Европейската комисия през месец март 2017 г. и окончателни одитни констатации от системен одит за увереност относно правилното функциониране на системите за управление и контрол на ОПРР 2014-2020, извършен от Одитния орган.

Актуализираните Вътрешни детайлни правила за работа на оценителни комисии за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” и приложенията към тях са публикувани тук.
Обратно към списъка с Новини