Новини
19.09.2017 ВАЖНО!!! Публикувани са Указания за съдържание на договорите за обществена услуга за превоз на пътници

Във връзка с необходимостта от осигуряване на съответствие на проектите за интегриран градски транспорт по процедура BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” УО на ОПРР публикува Указания за съдържание на договорите за обществена услуга за превоз на пътници за осигуряване на съответствие на проектите за интегриран градски транспорт по ОПРР с приложимия режим по държавна помощ.

Указанията са публикувани в секция „Изпълнение на договори“
Обратно към списъка с Новини