Новини
02.03.2016 Актуализирани са Вътрешните правила за работа на оценителни комисии по процедура BG16RFOP001 -1.001-039 от месец февруари 2016 г.

Управляващият орган публикува актуализирани Вътрешни детайлни правила за работа на оценителни комисии за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” от месец февруари 2016 г.

В актуализираните Вътрешни детайлни правила са отразени отговорите на възникналите въпроси и казуси, обсъдени по време на обученията  през месец януари и февруари 2016 г., проведени от УО на ОПРР. Актуализираните правила отразяват и регулярно получаваните въпроси, относно процеса по оценка на проектни предложения, включително структуриране на оценителни комисии, разясняване на критериите за оценка в съответствие с Насоките за кандидатстване и др.

Доопълненията и разясненията най-общо се изразява в следното:

-         Детайлизиране и прецизиране на Вътрешните детайлни правила за работа на оценителни комисии за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“;

-         Допълване и детайлизиране на приложенията към Вътрешните детайлни правила за работа на оценителни комисии за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“;

-         Създаване на нов контролен лист за проверка на заповедта за одобряване на доклада на оценителната комисия и на проектните предложения към него с оглед гарантиране на точност и коректност на проведената процедура за оценка на проектни предложения.

Във връзка с допълването на Вътрешните детайлни правила е необходимо общините-бенефициенти по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” да актуализират и системите си за финансово управление и контрол.

Актуализираните Вътрешни детайлни правила за работа на оценителни комисии за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” и приложенията към тях можете да изтеглите от тук:

Обратно към списъка с Новини