Новини
02.02.2016 Обучение на Междинните звена за оценка на проекти по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020”

      В София в периода 27-29 януари 2016 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 г. проведе обучение на 60 представители на Междинните звена, чиято структура и състав са одобрени от УО за извършване на оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”.
     До 31 май 2016 г. всяка община следва да подаде проектни предложения за минимум 50% от бюджета на града по процедурата. Крайният срок за кандидатстване е 31 май 2019 г. Получените проектни предложения ще се оценяват от оценителни комисии, сформирани със заповед на Ръководителя на Междинното звено.
    По време на обучението бяха представени и разяснени основните моменти във връзка с процедурата по оценка – структуриране и дейност на оценителните комисии, роли в оценителния процес, участие на външни оценители, провеждане на оценителния процес и др. През новия програмен период 2014-2020 оценката се извършва изцяло по електронен път чрез информационната система ИСУН 2020. В тази връзка участниците бяха запознати с ролите на различните потребители - председателя, секретаря и членовете на оценителната комисия в ИСУН 2020. В детайли бяха представени и дискутирани критериите за оценка по отделните инвестиционни приоритети на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. Беше споделен опитът от предходния програмен период - проблемните моменти и добрите практики от гледна точка на УО и общините с цел оптимизиране изпълнението на проекти по ОПРР 2014-2020.

ПРЕЗЕНТАЦИИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО


Обратно към списъка с Новини