Новини
29.12.2015 Публикувани са актуализирани Указания за електронно попълване и подаване на Електронен формуляр за кандидатстване по ОПРР 2014-2020

В периода 9-10 декември 2015 г. в гр. София Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020) проведе обучение за електронно кандидатстване посредством Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

Обучението беше изцяло насочено към демонстриране работата с Модула за електронни услуги на ИСУН 2020. Участие в обучението взеха служители на общините – бенефициенти по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020.

Във връзка с обучението и след получени предложения от страна на дирекция „Системи за управление на средствата от Европейския съюз“, Министерски съвет, Управляващият орган на ОПРР 2014-2020 актуализира „Указания за електронно попълване и подаване на Електронен формуляр за кандидатстване по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 в ИСУН 2020“. В актуализирания документ подробно е представен процесът по електронно подаване на формуляр за кандидатстване чрез системата ИСУН 2020. В допълнение, в указанията е описан и процесът на комуникация във връзка с оценката на проектни предложения чрез системата.

Всички кандидати могат да тестват Модула за електронни услуги на ИСУН 2020 на електронен адрес: https://testeumis2020.government.bg след регистрация в системата.

Приложение: Актуализирани указания за електронно попълване и подаване на Електронен формуляр за кандидатстване по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 в ИСУН 2020 

Обратно към списъка с Новини