Новини
15.12.2015 Управляващият орган обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища”

Обявена е процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища”

 Днес, 15.12.2015 г., Управляващият орган на ОПРР обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища”.

Цел на настоящата процедура е подобряване на свързаността и достъпността до TEN-T мрежата за товари и пътници чрез строителство, реконструкция и рехабилитация на първокласни, второкласни и третокласни пътища. Конкретен бенефициент е Агенция „Пътна инфраструктура”, а общият бюджет възлиза на 380,4 млн. лева.

По процедурата ще се подкрепя изпълнението на мерки за строителство, реконструкция и рехабилитация на първокласни и второкласни (извън Трансевропейската транспортна мрежа) и третокласни пътища, осигуряващи връзка и достъп до TEN-T мрежата, обслужване на вътрешнорегионални връзки между градовете и осигуряване на възможности за развитие на техния специфичен икономически потенциал.  По процедурата ще се подкрепят също инженерни решения за зелена инфраструктура – препятстващи и насочващи съоръжения (шумозаглушителни еко стени, огради, насипни рампи, откоси), вертикална сигнализация (пътни знаци, светлини, отразители устройства), конструктивни съоръжения за пресичане под и над инфраструктурата (еко-надлези за диви животни, ландшафтен тунел, канали и водостоци, тунели за земноводни и дребни животни) и др.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30 април 2017 г.

До 30 септември 2016 г. бенефициентът е длъжен да подаде проектни предложения в размер на минимум 50% от бюджета по настоящата процедура.

Предвидено е изцяло електронно подаване и оценка на  проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020, https://eumis2020.government.bg/.

Пакетът документи за кандидатстване по процедурата е одобрен със заповед № РД-02-36-668/15.12.2015 г. на Ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 г.

 Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет-сайта на ОПРР, в меню: Кандидатстване, под меню: Актуални схеми и в ИСУН.

Обратно към списъка с Новини