Новини
16.10.2015 Публикувани са Указания за електронно попълване и подаване на Електронен формуляр за кандидатстване по ОПРР 2014-2020

В периода 8-10 септември 2015 г., в гр. София, Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020), проведе обучение за електронно кандидатстване посредством Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

Обучението беше насочено към демонстриране работата с Модула за електронни услуги на ИСУН 2020. Участие в обучението взеха служители на общините – бенефициенти по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020.

Във връзка с обучението Управляващият орган на ОПРР 2014-2020 разработи „Указания за електронно попълване и подаване на Електронен формуляр за кандидатстване по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 в ИСУН 2020“, в които подробно е представен процесът по попълване и подаване на формуляр за кандидатстване чрез системата ИСУН 2020. В допълнение, в указанията е описан и процесът на комуникация във връзка с оценката на проектни предложения чрез системата.

Всички кандидати могат да тестват Модула за електронни услуги на ИСУН 2020 на електронен адрес: https://testeumis2020. government.bg след регистрация в системата.

 Приложение: Указания за електронно попълване и подаване на Електронен формуляр за кандидатстване по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 в ИСУН 2020

Обратно към списъка с Новини