Новини
08.10.2015 КН на ОПРР 2014-2020 одобри изменение на Индикативната годишна работна програма /ИГРП/ за 2015 г.

На състоялия се на 06 октомври 2015 г. Комитет за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г. бе одобрено изменение на Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2015 г.

В рамките на Индикативната годишна работна програма за 2015 г. е предвидено през месец ноември 2015 г. обявяването на 3 нови процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“, насочени към подкрепа на държавни и общински училища по култура и по изкуство, спортни училища, професионални училища и висши училища. Инвестиции в училищната образователна инфраструктура по тази приоритетна ос ще се подкрепят в съответствие с Методологията за приоритизиране на обектите на образователната инфраструктура на територията на Република България.

По линия на приоритетна ос 8 „Техническа помощ“, през месец октомври 2015 г. е предвидена бюджетна линия за 28 - общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР, с общ бюджет 1,1 млн.лв. Със средства по нея ще се финансират разходи за участия в  програми за обмен на опит и добри практики в областта на енергийната ефективност в страни от Северна и Централна Европа, както и на територията на РБългария.

По линия на приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ през месец ноември 2015 г. ще бъде обявена процедура „Регионални пътища“, с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура” и общ бюджет 380,4 млн.лева.

Общият размер на безвъзмездната помощ за всички 9 процедури съгласно новото изменение на ИГРП е 2,284 млрд. лв. или 76% от общият бюджет на програмата.

Изменението на ИГРП по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2015 г.  е публикувано на интернет-сайта на програмата, в меню „Кандидатстване”, подменю „Предстоящи схеми 2014 - 2020”.

 

 

Обратно към списъка с Новини