Новини
УО на ОПРР публикува Актуализирани общи указания за подготовка на проекти за интегрираното териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2
03.11.2020 УО на ОПРР публикува Актуализирани общи указания за подготовка на проекти за интегрираното териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2
подкрепени със средства от европейските фондове за периода 2021-2027 г.
УО на ОПРР публикува Актуализирани общи указания за подготовка на инвестиции за градско развитие по ПРР 2021-2027 г.
29.10.2020 УО на ОПРР публикува Актуализирани общи указания за подготовка на инвестиции за градско развитие по ПРР 2021-2027 г.
Актуализираните общи указания могат да бъдат намерени в меню "Планиране и програмиране"
Публикувана е ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие"
26.10.2020 Публикувана е ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие"
с актуална информация към 26.10.2020 г.
Експерти ще отговарят на въпроси и ще подпомагат бенефициентите по новата Програма „Развитие на регионите 2021-2027 г.“ в интернет
23.10.2020 Експерти ще отговарят на въпроси и ще подпомагат бенефициентите по новата Програма „Развитие на регионите 2021-2027 г.“ в интернет
на www.eufunds.bg, в меню ОП „Региони в растеж“, подменю „ИТИ 2021-2027“ могат да се задават въпроси относно инструмента за ИТИ
Актуализирани са Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на БФП по ОПРР 2014- 2020 г.
20.10.2020 Актуализирани са Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на БФП по ОПРР 2014- 2020 г.
Пакетът с документи може да бъде намерен в меню „Изпълнение на договори“
Консултации по задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на проект на програма „Развитие на регионите“ 2021 -2027 г.
15.10.2020 Консултации по задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на проект на програма „Развитие на регионите“ 2021 -2027 г.
Заданието и схемата са достъпни на електронната страница на МРРБ
Втора покана за участие в избора на представители на икономическия сектор и НПО за включване в състава на РСР в четири от регионите на страната
12.10.2020 Втора покана за участие в избора на представители на икономическия сектор и НПО за включване в състава на РСР в четири от регионите на страната
Поканите могат да бъдат намерени в меню "Програмиране и оценка"/ „Планиране и програмиране 2021-2027“ на сайта и на страницата на МРРБ
Проект на Индикативната годишна работна програма за 2021 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
01.10.2020 Проект на Индикативната годишна работна програма за 2021 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
Информация във връзка с проект на Индикативна годишна работна програма по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2021 г.
Първи преработен и актуализиран доклад за Социално-икономическия анализ на регионите за планиране от ниво 2 в Република България
30.09.2020 Първи преработен и актуализиран доклад за Социално-икономическия анализ на регионите за планиране от ниво 2 в Република България
Актуализиран Социално-икономически анализ на районите в Република България
Втори работен проект на новата програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.
10.09.2020 Втори работен проект на новата програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.
одобрен от Тематичната работна група на 09 септември 2020 г.
Архив на новините
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |