Новини
Малко над 129 млн. лева е ресурсът за договаряне по новата Приоритетна ос 9 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г.
14.01.2021 Малко над 129 млн. лева е ресурсът за договаряне по новата Приоритетна ос 9 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г.
Изменението на ОПРР 2014-2020 г. и новата ПО 9 бяха представени по време на 18-то заседание на КН на ОПРР, проведено онлайн на 14.01.2021 г.
УО на ОПРР 2014-2020 г. публикува Процедурен наръчник за информация и комуникация, медиация и обществени консултации в рамките на РСР
31.12.2020 УО на ОПРР 2014-2020 г. публикува Процедурен наръчник за информация и комуникация, медиация и обществени консултации в рамките на РСР
Процедурният Наръчник е публикуван в меню "Програмиране и оценка"/ "Планиране и програмиране 2021-2027 г."
Публикуванa e ИГРП по ОПРР 2014-2020 г. за 2021 г.
30.12.2020 Публикуванa e ИГРП по ОПРР 2014-2020 г. за 2021 г.
Публикуванa e Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2021 г.
Изменение на Насоки за кандидатстване по BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“
30.12.2020 Изменение на Насоки за кандидатстване по BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“
Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“
Изменени са Методическите насоки за разработване и прилагане на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020
22.12.2020 Изменени са Методическите насоки за разработване и прилагане на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020
Срокът за представяне на финален доклад-отчет за изпълнението на ИПГВР става 31.03.2021 г.
УО на ОПРР публикува Актуализирани общи указания за подготовка на проекти за интегрираното териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2
03.11.2020 УО на ОПРР публикува Актуализирани общи указания за подготовка на проекти за интегрираното териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2
подкрепени със средства от европейските фондове за периода 2021-2027 г.
УО на ОПРР публикува Актуализирани общи указания за подготовка на инвестиции за градско развитие по ПРР 2021-2027 г.
29.10.2020 УО на ОПРР публикува Актуализирани общи указания за подготовка на инвестиции за градско развитие по ПРР 2021-2027 г.
Актуализираните общи указания могат да бъдат намерени в меню "Планиране и програмиране"
Публикувана е ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие"
26.10.2020 Публикувана е ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие"
с актуална информация към 26.10.2020 г.
Експерти ще отговарят на въпроси и ще подпомагат бенефициентите по новата Програма „Развитие на регионите 2021-2027 г.“ в интернет
23.10.2020 Експерти ще отговарят на въпроси и ще подпомагат бенефициентите по новата Програма „Развитие на регионите 2021-2027 г.“ в интернет
на www.eufunds.bg, в меню ОП „Региони в растеж“, подменю „ИТИ 2021-2027“ могат да се задават въпроси относно инструмента за ИТИ
Актуализирани са Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на БФП по ОПРР 2014- 2020 г.
20.10.2020 Актуализирани са Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на БФП по ОПРР 2014- 2020 г.
Пакетът с документи може да бъде намерен в меню „Изпълнение на договори“
Архив на новините
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |