Новини
УО НА ОПРР УВЕЛИЧАВА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА БИЗНЕСА В ОТГОВОР НА КРИЗАТА С COVID-19
14.09.2020 УО НА ОПРР УВЕЛИЧАВА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА БИЗНЕСА В ОТГОВОР НА КРИЗАТА С COVID-19
УО на ОПРР и фонд мениджъра оптимизират обхвата на финансовите инструменти по програмата
Втори работен проект на новата програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.
10.09.2020 Втори работен проект на новата програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.
одобрен от Тематичната работна група на 09 септември 2020 г.
Приключи оценката на проекти по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-3“
31.07.2020 Приключи оценката на проекти по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-3“
УО на ОПРР приключи оценката на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.001 „КУЛТУРА И СПОРТ В УЧИЛИЩЕ”
28.07.2020 Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.001 „КУЛТУРА И СПОРТ В УЧИЛИЩЕ”
ИЗМЕНЕНИЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
УО на ОПРР издава указания за идентифициране на проектни предложения за новия програмен период
01.07.2020 УО на ОПРР издава указания за идентифициране на проектни предложения за новия програмен период
2021 - 2027 г.
Европейската комисия одобри промени в Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
30.06.2020 Европейската комисия одобри промени в Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
С Решение № C(2020) 4343 final Европейската комисия одобри версия 7.0 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
Публикувана е ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура "Изпълнение на ИПГВР", с коригирана стойност в поле: BG16RFOP001-1.015, община Сливен.
29.05.2020 Публикувана е ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура "Изпълнение на ИПГВР", с коригирана стойност в поле: BG16RFOP001-1.015, община Сливен.
с актуална информация към 29.05.2020 год.
Министерският съвет прие Актуализация на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г.
13.05.2020 Министерският съвет прие Актуализация на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г.
Актуализация на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г.
Допълнителни разяснения във връзка с получени запитвания относно Актуализираната към 27.04.2020 г. таблица 1 към НК по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”
11.05.2020 Допълнителни разяснения във връзка с получени запитвания относно Актуализираната към 27.04.2020 г. таблица 1 към НК по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”
Актуани към 27.04.2020 г.
Актуална информация за подадени проектни предложения по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“
08.05.2020 Актуална информация за подадени проектни предложения по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“
На вниманието на потенциалните бенефициенти по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“ по ОПРР
Архив на новините
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |