Новини
Министерският съвет прие Актуализация на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г.
13.05.2020 Министерският съвет прие Актуализация на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г.
Актуализация на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г.
Допълнителни разяснения във връзка с получени запитвания относно Актуализираната към 27.04.2020 г. таблица 1 към НК по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”
11.05.2020 Допълнителни разяснения във връзка с получени запитвания относно Актуализираната към 27.04.2020 г. таблица 1 към НК по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”
Актуани към 27.04.2020 г.
Актуална информация за подадени проектни предложения по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“
08.05.2020 Актуална информация за подадени проектни предложения по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“
На вниманието на потенциалните бенефициенти по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“ по ОПРР
Актуална информация за подадени проектни предложения по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“
08.05.2020 Актуална информация за подадени проектни предложения по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“
На вниманието на потенциалните бенефициенти по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“ по ОПРР
Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г.
04.05.2020 Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г.
Инструкция за бенефициентите по ОПРР относно отчитането на договорите за предоставяне на БФП в ИСУН 2020 от ЕС
Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.001 „КУЛТУРА И СПОРТ В УЧИЛИЩЕ”
30.04.2020 Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.001 „КУЛТУРА И СПОРТ В УЧИЛИЩЕ”
Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище” се публикуват на основание чл. 26, ал. 6 от ЗУСЕСИФ.
Публикувана е ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие"
27.04.2020 Публикувана е ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие"
с актуална информация към 27.04.2020 год.
Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“
09.04.2020 Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“
Изменението на Насоките за кандидатстване, заедно с приложенията към тях, са публикувани на www.eufunds.bg.
Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.002 „Пътна безопасност”
08.04.2020 Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.002 „Пътна безопасност”
Крайният срок за подаване на проектно предложение е 08 юни 2020 г.
Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“
31.03.2020 Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“
Намалява се общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“
Архив на новините
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |