Новини
УО на ОПРР обявяви две процедури за безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на ОПРР 2014-2020
17.12.2015 УО на ОПРР обявяви две процедури за безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на ОПРР 2014-2020
Документите за кандидатстване по двете процедури са публикувани в "Актуални схеми"
Управляващият орган обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища”
15.12.2015 Управляващият орган обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища”
Публикуван е Пакет документи за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища”
Публикуван е Пакет документи за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28 - общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“
27.10.2015 Публикуван е Пакет документи за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28 - общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“
Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Публикувани са Указания за електронно попълване и подаване на Електронен формуляр за кандидатстване по ОПРР 2014-2020
16.10.2015 Публикувани са Указания за електронно попълване и подаване на Електронен формуляр за кандидатстване по ОПРР 2014-2020
Управляващият орган публикува Указания за електронно попълване и подаване на Електронен формуляр за кандидатстване по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 в ИСУН 2020
Важно!!! Краен час (19:00 ч.) за подаване на инвестиционни програми, проектни предложения и бюджетни линии по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 чрез ИСУН 2020
12.10.2015 Важно!!! Краен час (19:00 ч.) за подаване на инвестиционни програми, проектни предложения и бюджетни линии по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 чрез ИСУН 2020
УО на ОПРР 2014-2020 определя краен час за електронно кандидатстване по ОПРР 2014-2020
КН на ОПРР 2014-2020 одобри изменение на Индикативната годишна работна програма /ИГРП/ за 2015 г.
08.10.2015 КН на ОПРР 2014-2020 одобри изменение на Индикативната годишна работна програма /ИГРП/ за 2015 г.
Изменение на ИГРП за 2015 г. на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2015 г. беше одобрено на КН на 06.10.2015 г.
Архив на новините
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |