Новини
Публикувани са Инструкция за структуриране на Звената и Комитетите за подбор в общините по Приоритет 1
15.02.2021 Публикувани са Инструкция за структуриране на Звената и Комитетите за подбор в общините по Приоритет 1
и Указания за осигуряването на публичност към общините на ПРР 2021-2027. Документите са част от пакета за новия програмен период 2021-2027 г.
Публикувана е ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие"
05.02.2021 Публикувана е ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие"
с актуална информация към 04.02.2021 год.
УО на ОПРР публикува Актуализирани общи указания за подготовка на проекти за интегрираното териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2
03.11.2020 УО на ОПРР публикува Актуализирани общи указания за подготовка на проекти за интегрираното териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2
подкрепени със средства от европейските фондове за периода 2021-2027 г.
УО на ОПРР публикува Актуализирани общи указания за подготовка на инвестиции за градско развитие по ПРР 2021-2027 г.
29.10.2020 УО на ОПРР публикува Актуализирани общи указания за подготовка на инвестиции за градско развитие по ПРР 2021-2027 г.
Актуализираните общи указания могат да бъдат намерени в меню "Планиране и програмиране"
Публикувана е ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие"
26.10.2020 Публикувана е ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие"
с актуална информация към 26.10.2020 г.
Проект на Индикативната годишна работна програма за 2021 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
01.10.2020 Проект на Индикативната годишна работна програма за 2021 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
Информация във връзка с проект на Индикативна годишна работна програма по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2021 г.
УО на ОПРР издава указания за идентифициране на проектни предложения за новия програмен период
01.07.2020 УО на ОПРР издава указания за идентифициране на проектни предложения за новия програмен период
2021 - 2027 г.
Публикувана е ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура "Изпълнение на ИПГВР", с коригирана стойност в поле: BG16RFOP001-1.015, община Сливен.
29.05.2020 Публикувана е ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура "Изпълнение на ИПГВР", с коригирана стойност в поле: BG16RFOP001-1.015, община Сливен.
с актуална информация към 29.05.2020 год.
Министерският съвет прие Актуализация на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г.
13.05.2020 Министерският съвет прие Актуализация на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г.
Актуализация на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г.
Актуална информация за сключени договори и подадени проектни предложения по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“
30.01.2020 Актуална информация за сключени договори и подадени проектни предложения по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“
по ПО6 „Регионален туризъм“ на ОПРР 2014-2020
Архив на новините
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |