Новини
Експерти ще отговарят на въпроси и ще подпомагат бенефициентите по новата Програма „Развитие на регионите 2021-2027 г.“ в интернет
23.10.2020 Експерти ще отговарят на въпроси и ще подпомагат бенефициентите по новата Програма „Развитие на регионите 2021-2027 г.“ в интернет
на www.eufunds.bg, в меню ОП „Региони в растеж“, подменю „ИТИ 2021-2027“ могат да се задават въпроси относно инструмента за ИТИ
Актуализирани са Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на БФП по ОПРР 2014- 2020 г.
20.10.2020 Актуализирани са Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на БФП по ОПРР 2014- 2020 г.
Пакетът с документи може да бъде намерен в меню „Изпълнение на договори“
Консултации по задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на проект на програма „Развитие на регионите“ 2021 -2027 г.
15.10.2020 Консултации по задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на проект на програма „Развитие на регионите“ 2021 -2027 г.
Заданието и схемата са достъпни на електронната страница на МРРБ
Проект на Индикативната годишна работна програма за 2021 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
01.10.2020 Проект на Индикативната годишна работна програма за 2021 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
Информация във връзка с проект на Индикативна годишна работна програма по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2021 г.
УО на ОПРР издава указания за идентифициране на проектни предложения за новия програмен период
01.07.2020 УО на ОПРР издава указания за идентифициране на проектни предложения за новия програмен период
2021 - 2027 г.
Публикувана е ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура "Изпълнение на ИПГВР", с коригирана стойност в поле: BG16RFOP001-1.015, община Сливен.
29.05.2020 Публикувана е ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура "Изпълнение на ИПГВР", с коригирана стойност в поле: BG16RFOP001-1.015, община Сливен.
с актуална информация към 29.05.2020 год.
Министерският съвет прие Актуализация на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г.
13.05.2020 Министерският съвет прие Актуализация на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г.
Актуализация на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г.
Актуална информация за сключени договори и подадени проектни предложения по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“
30.01.2020 Актуална информация за сключени договори и подадени проектни предложения по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“
по ПО6 „Регионален туризъм“ на ОПРР 2014-2020
Публикувани са Инструкция за Междинните звена и Вътрешни правила за работа на оценителни комисии по ПО 1
19.02.2019 Публикувани са Инструкция за Междинните звена и Вътрешни правила за работа на оценителни комисии по ПО 1
Актуализираните документи са публикувани в меню „ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“, подменю „Актуални процедури“
УО на ОПРР информира бенефициентите за необходимостта от регулярно подаване на искания за междинни плащания
08.08.2018 УО на ОПРР информира бенефициентите за необходимостта от регулярно подаване на искания за междинни плащания
Целта е постигане на етапните цели на ОПРР
Архив на новините
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |