Новини
Приключи оценката на проекти по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-3“
31.07.2020 Приключи оценката на проекти по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-3“
УО на ОПРР приключи оценката на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020
УО на ОПРР издава указания за идентифициране на проектни предложения за новия програмен период
01.07.2020 УО на ОПРР издава указания за идентифициране на проектни предложения за новия програмен период
2021 - 2027 г.
Европейската комисия одобри промени в Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
30.06.2020 Европейската комисия одобри промени в Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
С Решение № C(2020) 4343 final Европейската комисия одобри версия 7.0 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
Публикувана е ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура "Изпълнение на ИПГВР", с коригирана стойност в поле: BG16RFOP001-1.015, община Сливен.
29.05.2020 Публикувана е ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура "Изпълнение на ИПГВР", с коригирана стойност в поле: BG16RFOP001-1.015, община Сливен.
с актуална информация към 29.05.2020 год.
Министерският съвет прие Актуализация на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г.
13.05.2020 Министерският съвет прие Актуализация на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г.
Актуализация на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г.
Актуална информация за подадени проектни предложения по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“
08.05.2020 Актуална информация за подадени проектни предложения по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“
На вниманието на потенциалните бенефициенти по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“ по ОПРР
Актуална информация за подадени проектни предложения по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“
08.05.2020 Актуална информация за подадени проектни предложения по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“
На вниманието на потенциалните бенефициенти по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“ по ОПРР
Публикувана е ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие"
27.04.2020 Публикувана е ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие"
с актуална информация към 27.04.2020 год.
Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“
31.03.2020 Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“
Намалява се общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“
МРРБ актуализира Методически указания за разработване на стратегически документи по Закона за регионалното развитие
26.03.2020 МРРБ актуализира Методически указания за разработване на стратегически документи по Закона за регионалното развитие
МРРБ актуализира Методически указания за разработване на стратегически документи по Закона за регионалното развитие
Архив на новините
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |