Новини
Публикувани са Инструкция за структуриране на Звената и Комитетите за подбор в общините по Приоритет 1
15.02.2021 Публикувани са Инструкция за структуриране на Звената и Комитетите за подбор в общините по Приоритет 1
и Указания за осигуряването на публичност към общините на ПРР 2021-2027. Документите са част от пакета за новия програмен период 2021-2027 г.
Тематичната работна група одобри третия проект на „Програма за развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г.
12.02.2021 Тематичната работна група одобри третия проект на „Програма за развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г.
Одобреният работен проект на новата програма е изпратен за консултации с Европейската комисия на 26.01.2021 г.
Публикувано e първо Изменение на Индикативната годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2021 г.
11.02.2021 Публикувано e първо Изменение на Индикативната годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2021 г.
Изменението касае процедура по Приоритетна ос 9 на ОПРР 2014-2020
Публикувана е ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие"
05.02.2021 Публикувана е ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие"
с актуална информация към 04.02.2021 год.
УО на ОПРР 2014-2020 г. публикува Процедурен наръчник за информация и комуникация, медиация и обществени консултации в рамките на РСР
31.12.2020 УО на ОПРР 2014-2020 г. публикува Процедурен наръчник за информация и комуникация, медиация и обществени консултации в рамките на РСР
Процедурният Наръчник е публикуван в меню "Програмиране и оценка"/ "Планиране и програмиране 2021-2027 г."
Публикуванa e ИГРП по ОПРР 2014-2020 г. за 2021 г.
30.12.2020 Публикуванa e ИГРП по ОПРР 2014-2020 г. за 2021 г.
Публикуванa e Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2021 г.
Изменени са Методическите насоки за разработване и прилагане на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020
22.12.2020 Изменени са Методическите насоки за разработване и прилагане на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020
Срокът за представяне на финален доклад-отчет за изпълнението на ИПГВР става 31.03.2021 г.
УО на ОПРР публикува Актуализирани общи указания за подготовка на проекти за интегрираното териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2
03.11.2020 УО на ОПРР публикува Актуализирани общи указания за подготовка на проекти за интегрираното териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2
подкрепени със средства от европейските фондове за периода 2021-2027 г.
УО на ОПРР публикува Актуализирани общи указания за подготовка на инвестиции за градско развитие по ПРР 2021-2027 г.
29.10.2020 УО на ОПРР публикува Актуализирани общи указания за подготовка на инвестиции за градско развитие по ПРР 2021-2027 г.
Актуализираните общи указания могат да бъдат намерени в меню "Планиране и програмиране"
Публикувана е ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие"
26.10.2020 Публикувана е ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие"
с актуална информация към 26.10.2020 г.
Архив на новините
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |