Архив предстоящи схеми
Обсъждане на проект на Указания по „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020“
Начална дата: 10.07.2015
Указания по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез бюджетна линия с наименование „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020“
прочети още
Проект на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” за обсъждане
Начална дата: 15.06.2015
Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.уведомява конкретните бенефициенти по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, че е публикуван за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване
прочети още
Проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.001 ”РЕГИОНАЛНИ ПЪТИЩА“ за обсъждане
Начална дата: 07.05.2015
Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.уведомява конкретният бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура”, че е публикуван за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване
прочети още
BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение”
Начална дата: 01.01.2011
Проект на изисквания за кандидатстване по схема BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение”
прочети още
Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации
Начална дата: 01.01.2011
Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие"/От Операция 1.1 "Социална инфраструктура"/1.1-7 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
прочети още
Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации
Начална дата: 01.01.2011
Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие"/От Операция 1.1 "Социална инфраструктура"/1.1-8 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
прочети още
Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации
Начална дата: 01.01.2011
Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие"/От Операция 1.1 "Социална инфраструктура"/1.1-9 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
прочети още
Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития
Начална дата: 01.01.2011
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”/Операция 1.1 „Социална инфраструктура”/1.1-10 Схема за безвъзмездна финансова помощ
прочети още
Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”
Начална дата: 01.01.2011
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”/Операция 1.1 „Социална инфраструктура”/1.1-11 Схема за безвъзмездна финансова помощ
прочети още
Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск
Начална дата: 01.01.2011
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”/ Операция 1.1 „Социална инфраструктура/ 1.1-12 Схема за безвъзмездна финансова помощ
прочети още
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |