Финансови инструменти 2014-2020

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД е създадено от Министерски съвет като специализирано държавно търговско дружество за управление на финансовите инструменти, предвидени за изпълнение по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) – ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Региони в растеж“ и ОП „Околна среда“, Програма за развитие на селските райони и Програма за морско дело и рибарство.
Допълнителна информация може да бъде намерена на следния интернет адрес: http://www.fmfib.bg


Резюме на Предварителна оценка за прилагане на финансови инструменти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020;

Новина за проведена кръгла маса на 29.01.2015 г.

Презентация, изнесена на проведеното събитие от г-жа Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на УО на ОПРР.


Последна промяна: 21 Февруари 2017 г. 13:39