ЖАЛБИ И ОТГОВОРИ

01.03.2017 г. - Предоставяне на информация във връзка с постъпило запитване относно изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с реф. № BG161PO001/1.5-03/2011/001 „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив”, бенефициент – община Пловдив, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.

Във връзка с постъпило запитване в МРРБ относно изпълнение на проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив” с реф. № BG161PO001/1.5-03/2011/001, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. е извършена следпроектна проверка на посочените данни и факти в писмото. Целта на проверката е Управляващият орган на ОПРР (УО на ОПРР) да установи степента на осигурената устойчивост на резултатите от бенефициента по проекта, финансиран от ОПРР 2007 -2013 г.

Резюме на отговор по постъпило запитване от в. Марица в МРРБ


24.02.2017 г. - Представяне на информация относно извършена проверка на място във връзка с изнесени твърдения за нарушения при изпълнение напроект, финансиран по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. в гр. Лом и снимков материал.

Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. е сезиран по компетентност за предприемане на действия, във връзка с подаден от физическо лице сигнал, с твърдения за извършени нарушения на адрес в гр. Лом, както следва:

„През 2015 г., за да приберат 5 000 000 лева, измислиха някакъв абсолютно фалшив проект. Загробиха нашия двор, развалиха мрамора и дъждовната канализация на улицата. Дебелият мрамор изчезна. Застлаха го с базалтови плочи с ниско качество. Сега улицата се пълни 15-20 см. с вода, когато вали дъжд или сняг, защото дъждовната канализация е унищожена. Усвоиха 5 000 000 лева от Брюксел. Не зачетоха правото на собственост на хората“.

На 05-06.01.2017 г. е проведена извънредна проверка при бенефициента – Община Лом, с обхват:

1.  Извършване на проверка на място на строително-ремонтните работи по проекта, в частта на ул. ”Кр. Пастармаджиев” и прилежащи междублокови пространства, с цел установяване фактологията, представена в сигнала.

2. Констатации по: експлоатационното качество на обектите на интервенция и използват ли се по предназначение; осигурена ли е трайна устойчивост на инвестицията и налице ли са фактори, застрашаващи устойчивостта на проекта; установява ли се отговорно отношение на бенефициента към поддържането на инвестицията в годно за ползване състояние.

3. Основателни ли са твърденията на подателя на сигнала и ако отговорът е положителен – може ли да се установи дали изложените в жалбата проблеми са причинени директно или косвено от строително-монтажните работи, извършени в резултат от изпълнението на ДБФП BG161PO001-1.4.09-0004-С0003, финансиран по ОПРР 2007-2013 г.

Резултатите от проверката на физическото състояние на проекта, съдържат заключение за годността за експлоатация на обектите на интервенция, както следва:

По отношение на извършената реконструкция на подобект: „Реконструкция зона за пешеходен достъп от жп гара до ул. „Славянска” ул. ”К. Пастармаджиев” и прилежащи междублокови пространства“, не са констатирани участъци с видими следи от задържане на вода и обекта е изпълнен в съответствие с изготвените технически проекти. Не е установено лошо качество на изпълнените строително ремонтни работи. Бенефициентът Община Лом е представил декларации за съответствие на вложените при изпълнението на проекта материали.

Обектите по проекта са приети от Държавна приемателна комисия с подписването на Протокол за установяване годността за ползване на строежа, Образец 16, на 26.08.2015 г. Издадено е Разрешение за ползване № СТ-05-1421/258.08.2015 г.

Във връзка с гореизложеното, може да се обоснове извод, че към настоящия момент няма допусната неправомерна интервенция (строително ремонтни работи върху имот), съответно липсва индикация за съществуващи правни ограничения/нарушения, по отношение на постигнатия краен резултат от изпълнението на цитирания проект


Представяме снимков материал от проверката на място

Последна промяна: 22 Март 2017 г. 15:12