Важно

Указания във връзка с осъществяване на плащания към конкретни бенефициенти  по Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Във връзка с начина на осъществяване на плащания към конкретни бенефициенти по Оперативната програма “Региони в растеж“ 2014-2020 г., Управляващият орган публикува следното указание:

При нареждане на платежни нареждания в системата за разплащания СЕБРА, всички конкретни бенефициенти нареждат плащания от одобрения лимит по авансови искания за плащане до момента, в който не се одобри междинно искане за плащане по административния договор, и се заложи лимит по искането.

След залагането на лимита по междинно искане за плащане, платежните нареждания следва да се нареждат  към него. При наличие на повече от едно междинно искане за плащане, се нареждат платежни нареждания  до изчерпване на заложения лимит на по-ранно одобреното междинно искане. При невъзможност даден разход да се нареди от неусвоен лимит по междинно искане за плащане и са налични повече от едно одобрено междинно искане за плащане, се нареждат две отделни платежни нареждания, покриващи пълната стойност на разхода към двете междинни искания.

          Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. си запазва правото да отказва наредените платежни нареждания в СЕБРА, които не отговарят на горните изисквания.

 


Указания на УО на ОПРР във връзка с въведена процедура по регистриране и верифициране на служебни искания за плащане (междинни и окончателни)Уважаеми бенефициенти, информираме ви за влязло в сила Решение на Министерски Съвет № 788 от 28 ноември 2014 г. за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори.

Решението на Министерски съвет за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори се отнася за всички плащания по договори на разпоредителите с бюджет с техни контрагенти.

Решението се прилага и за плащания по договори за изпълнение на проекти по оперативните програми, финансирани със средства от ЕС.

Плащанията по договори с изпълнители от разпоредители с бюджет, които са платци по тях, следва да бъдат извършвани само след потвърждение от Националната агенция за приходите и Агенция „Митници", че получателите на плащанията нямат публични задължения, а в случаите, когато лицата имат такива - че за съответните публични задължения са наложени обезпечителни мерки по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Указание за прилагане на РМС 788/28.11.2014 г.


Методически указания относно определяне на размера на финансови корекции за нарушения при изпълнението на проект и съфинансирани по ОПРР


1. Съгласно т. 4 от Решение № 592 от   6 август   2010 година на Министерски съвет Управляващият орган на ОПРР дава възможност въз основа на мотивирано писмено искане на публичните бенефициенти увеличаването на авансовите плащания.

2. Относно: Често допускани грешки при финансовото отчитане на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма «Регионално развитие»

3. ДО ВСИЧКИ БЕНЕФИЦИЕНТИ НА ОПРР

Във връзка с необходимостта от осигуряване на ясна и проследима одитна пътека при изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 (ОПРР) дава следната препоръка като установена добра практика:

Целият документооборот (входящ и изходящ), свързан с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР, е препоръчително да бъде регистриран във вътрешната деловодна система на бенефициента.

4. Извършени плащания: 

4.1. Изплатени средства по сключени договори с бенефициенти по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. /01.01.2008 г. - 31.12.2016 г./

4.2. Диаграма изплатени средства по сключени договори с бенефициенти по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. /01.01.2008 г. - 31.12.2016 г./

5. Общи насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от Регламент 1605/2002 и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС

6. Актуална информация относно най-често срещаните нередност и при изпълнение на проект и, съфинансирани от Структурните инструменти на Европейския съюз, установени от Одитния орган.

7. Уважаеми бенефициенти по ОПРР,

Уведомяваме Ви, че Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” при Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) организира приемен ден за посещения на общините бенефициенти във връзка с изпълнението на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по Оперативна програма  „Регионално развитие”.

Приемното време е всеки вторник от 09:00 до 19:00 часа на адрес бул. "Тодор Александров" 109.

С цел оперативно протичане на срещите и осигуряване на присъствието на съответните експерти, моля подавайте искането си за среща и конкретните въпроси и теми за обсъждане по електронна поща в срок до 17.30 часа в четвъртък на седмицата преди планираното посещение на адрес: asubashka@mrrb.government.bg.

8. Относно кредитно споразумение за структурен програмен заем, България съфинансиране по Фондовете на ЕС 2007-2013, между Република България и Европейската инвестиционна банка:

• Информация относно кредитно споразумение за структурен програмен заем, България съфинансиране по Фондовете на ЕС 2007-2013, между Република България и Европейската инвестиционна банка

• РМС №596/2010 год.  за одобряване на  Механизъм за ползване на средства от Кредитното споразумение за стуктурен програмен заем, България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2007-2013, между Република България и Европейската инвестиционна банка

• Писмо на Европейската инвестиционна банка за съгласие за финансиране на проект и по ОПРР.

• Изисквания на Европейската инвестиционна банка, свързани с разпределението и мониторинг а на средства, във връзка с Кредитното споразиумение за структурен програмен заем, България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2007-2013, между Република България и Европейската инвестиционна банка на английски език и с превод на български език

9. Информация относно управление и оценка на риска в структурата на Управляващия орган на ОПРР

10. Методология за определяне на финансови корекции, които да се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на ЕС, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство


11.СПИСЪК НА ВИСОКО РИСКОВИ ПРОЕКТИ

12.ДОПЪЛНЕНИЕ НА СПИСЪК НА ВИСОКО РИСКОВИ ПРОЕКТИ

13.СПИСЪК НА ВИСОКО РИСКОВИ ПРОЕКТИ - ОЦЕНКА НА РИСКА 2011

14. УКАЗАНИЯ ЗА АВАНСОВО ФИНАНСИРАНЕ
        1. Предоставяне на авансово финансиране за бюджетни предприятия - бенефициенти по ОПРР чрез сметки и кодове в СЕБРА на Националния фонд, съгласно ДДС № 06/03.09.2011 г. 

        2. Обхват на бенефициенти и плащания, допустими за авансово финансиране, съгласно ДДС:06/03. 09.2011г.

15. ФИНАНСИРАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН СОБСТВЕН ПРИНОС НА БЕНЕФИЦИЕНТА
        - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ

16. Декларация за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 57, Параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/ 2012 г.Последна промяна: 21 Март 2017 г. 12:27