Указания - Обществени поръчки

Указания във връзка с осъществяването на последващ контрол на процедури за възлагане на обществени поръчки от изпълнителните органи по фонд „Солидарност” на ЕС


ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ КЪМ БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 2007-2013 г. ОТНОСНО: Идентифицирани нарушения, допускани от бенефициентите на ОПРР при възлагане на обществени поръчки, които са основание за определяне на финансови корекции

1. Указания от Агенция по обществени  поръчки по прилагане на правилата на чл.43 от ЗОП

2. Искане на Указания по прилагане правилата на чл.43 от ЗОП

3. Списък на обстоятелства, наличието на които обуславя съмнение за тръжни манипулации

4. Насоки за противодействие срещу тръжните манипулации в процедурите за възлагане на обществени поръчки

5. Указания във връзка с осъществяването на последващ контрол на процедури за възлагане на обществени поръчки от бенефициенти
/Актуално от 30.01.2015 г./

6. Актуална информация относно най-често срещаните грешки при възлагане на обществени поръчки.

7. Информация относно: Нарушения, при възлагане на обществени поръчки, установени от одитните органи при извършени одити на УО на ОПРР и свързаните с тях препоръки

8. Указания относно формата и вида на изискваните документи при провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки

9. Контролни листове за предварителен и последващ контрол на обществени поръчки - в помощ на бенефициентите по програмата

10. Образци на контролни листове на ОСЕС за проверка на процедури за избор на изпълнител

30.03.2017 г. - Съобщение във връзка с подадени сигнали за обществени поръчки с предмет извършване на одит


Последна промяна: 30 Март 2017 г. 11:14