Финансово управление, контрол и мониторинг
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Наредба № Н-3 от 22 май 2018 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество, влязла в сила от 01. Юни 2018 г. е обнародвана в ДВ брой 44/29.05.2018 г.

Указания за начина на определяне и отчитане на разходите за организация и управление  на проекти по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“;
Приложение 11.15 Таблица за определяне на размера допустимите разходи за организация и управление, определени чрез прилагане на единна ставка към допустимите преки разходи


УО публикува насоките на МФ, съгласно писмо № 91-00-96/15.02.2017 г. за прилагане на разпоредбата на чл. 84, ал.3 от ЗДБРБ за 2017 г. относно намаляване размера на задълженията на бенефициенти (общини) по проекти с наложени финансови корекции за програмен период 2007-2013 г.

Писмо с изх. № 91-00-96/ 15.02.2017 г. на Министерство на финансите за прилагането на разпоредбата на чл. 84, ал. 3 от ЗДБРБ за 2017 г.


Указания за съдържание на договорите за обществена услуга за превоз на пътници за осигуряване на съответствие на проектите за интегриран градски транспорт по ОПРР с приложимия режим по държавна помощ
Разяснения по прилагане на разпоредбите на чл. 9 и чл. 10 от ПМС № 189 от 28 юли 2016 г.
и Приложение 11.49 A Справка за полагане на труд в установеното работно време

Отговори на въпроси във връзка с изпълнението на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г., към 23.12.2016 г.

Вътрешни правила за администриране на нередности в Главна дирекция „Градско и регионално развитие“, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на основание чл.13, ал.2 от Наредба за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове Приета с ПМС № 173 от 13.07.2016 г.

Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г.
АКТУАЛНО ОТ 26.01.2018 г.

Инструкция за бенефициентите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. относно отчитането на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 и отчетни документи:
Пакет документи - Актуални от 26.06.2018 г.
Инструкция - 1 част
Инструкция - 2 част
АКТУАЛНО ОТ 26.01.2018 г.Анализ на нередностите в областта на обществените поръчки, установени от Одитния орган при одитите за приключване на оперативните програми за програмен период 2007 - 2013 г. - изготвен и публикуван от ИА „Одит на средствата от ЕС“. В приложение е представено обновено обобщение на срещаните в практиката на Одитния орган нарушения за ограничителни изисквания и насоки за избягването им.:
Анализ на грешките в обществени поръчки от одитите по приключване


Анализ на нередностите в областта на обществените поръчки, установени от Одитния орган в одитите на операциите по оперативните програми през 2015 г.по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.
:

Декларация за генериране на нетни приходи по проект, получил безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 -2013 г.
АКТУАЛНО ОТ 11.02.2016 г.


Указания за проверка устойчивостта на резултатите от инвестициите по проектите от страна на бенефициентите по ОПРР.

АКТУАЛНО ОТ: 30.01.2015 г.


  

 

Последна промяна: 26 Юни 2018 г. 10:23