Архив


Указания във  връзка  с   изпълнението  на  договори   за  предоставяне на безвъзмездна  финансова  помощ  по  фонд „Солидарност“ на ЕС АКТУАЛНО ДО 06.07.2016 г.

Указания във  връзка  с   изпълнението  на  договори   за  предоставяне на безвъзмездна  финансова  помощ  по  фонд „Солидарност“ на ЕС
АКТУАЛНО ДО: 20.06.2016 г.

Указания относно промяна на договор/ заповед за безвъзмездна финансова помощ по фонд „Солидарност” на ЕС
АКТУАЛНО ДО: 25.05.2016 г.

Указания във връзка с осъществяването на последващ контрол на процедури за възлагане на обществени поръчки от изпълнителните органи по фонд „Солидарност” на ЕС
АКТУАЛНО ДО: 25.05.2016 г.

Указания във  връзка  с   изпълнението  на  договори   за  предоставяне на безвъзмездна  финансова  помощ  по  фонд „Солидарност“ на ЕС
АКТУАЛНО ДО 17.04.2016 г.

Указания относно промяна на договор/ заповед за безвъзмездна финансова помощ по фонд „Солидарност” на ЕС
АКТУАЛНО ДО 12.04.2016 г.

Указания за проверка устойчивостта на резултатите от инвестициите по проектите от страна на бенефициентите по ОПРР.
АКТУАЛНО ДО: 30.01.2015 г.

АКТУАЛНО ДО: 30.01.2015 г.

Указания за изпълнение на договори чрез електронно отчитане
АКТУАЛНО ДО: 15.08.2014 г.

Ръководство за потребителя за електронни услуги на бенефициенти
АКТУАЛНО ДО: 30.01.2015 г.

Ръководство за потребителя - Електронно отчитане
АКТУАЛНО ДО: 15.08.2014 г.

Указания за изпълнение на договори за БФП по схема BG161PO001/3.2-02/2011
АКТУАЛНО ДО: 30.01.2015 г.

Указания относно техническото изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ  по ОПРР с бенефициенти общини, НПО и конкретни бенефициенти.
АКТУАЛНО ДО: 30.01.2015 г.

Указания за изпълнение на договори по схема BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”
АКТУАЛНО ДО: 07.07.2014 г.

Указания във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР с бенефициенти общини, НПО и конкретни бенефициенти
АКТУАЛНО ДО: 21.10.2013 г. Указания относно техническото изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ  по ОПРР с бенефициенти общини, НПО и конкретни бенефициенти
АКТУАЛНО ДО: 31.03.2011 г.

Указания относно техническото изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР с бенефициенти общини, НПО и конкретни бенефициенти
АКТУАЛНО ДО: 24.04.2011 г.

Указания относно техническото изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР с бенефициенти общини, НПО и конкретни бенефициенти
АКТУАЛНО ДО: 15.02.2012 г.

Указания относно техническото изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ  по ОПРР с бенефициенти общини, НПО и конкретни бенефициенти.
АКТУАЛНО ДО: 25.06.2013 г.

Указания във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР с бенефициенти общини, НПО и конкретни бенефициенти
АКТУАЛНО ОТ: 01.07.2014 г.

Пакет документи за проверка от Управляващия орган на изпълнението на договори за БФП
АКТУАЛНО ДО: 31.03.2011 г.

Пакет документи за проверка от Управляващия орган на изпълнението на договори за БФП
АКТУАЛНО ДО: 20.04.2011 г.

Пакет документи за проверка от Управляващия орган на изпълнението на договори за БФП
АКТУАЛНО ДО: 15.02.2012 г.

Пакет документи за проверка от Управляващия орган на изпълнението на договори за БФП
АКТУАЛНО ДО: 25.06.2013 г.

Пакет документи за проверка от Управляващия орган на изпълнението на договори за БФП
АКТУАЛНО ДО: 30.01.2015 г.

Указания за промени в договори и рамкови споразумения
АКТУАЛНО ДО: 30.01.2015 г.

Указания за промени в договори и рамкови споразумения
АКТУАЛНО ДО: 12.12.2014 г.

Указания за промени в договори и рамкови споразумения
АКТУАЛНО ДО: 17.11.2014 г.

Указания за промени в договори и рамкови споразумения
АКТУАЛНО ДО: 31.03.2011 г.

Указания за промени в договори и рамкови споразумения
АКТУАЛНО ДО: 18.08.2011 г.

Указания за промени в договори и рамкови споразумения
АКТУАЛНО ДО: 11.10.2011 г.

Указания за промени в договори и рамкови споразумения
АКТУАЛНО ДО: 15.02.2012 г.

Указания за промени в договори и рамкови споразумения
АКТУАЛНО ДО: 26.09.2012 г.

Указания за промени в договори и рамкови споразумения
АКТУАЛНО ДО: 25.06.2013 г. 

Указания за промени в договори и рамкови споразумения
АКТУАЛНО ДО: 08.07.2013 г.

Указания за промени в договори и рамкови споразумения
АКТУАЛНО ДО: 18.11.2013 г. 

Указания за промени в договори и рамкови споразумения
АКТУАЛНО ДО: 07.01.2014 г. 

Указания за промени в договори и рамкови споразумения
АКТУАЛНО ДО: 28.02.2014 г.

Указания за промени в договори и рамкови споразумения
АКТУАЛНО ДО: 04.09.2014 г.

Указания за промени в договори и рамкови споразумения
АКТУАЛНО ДО: 01.10.2014 г.

Указания за потвърждаване на плащания в СЕБРА- конкретни бенефициенти
АКТУАЛНО ДО: 15.02.2012 г.

Пакет документи – искания за плащане
АКТУАЛНО ДО: 15.02.2012 г.

Пакет документи – искания за плащане
АКТУАЛНО ДО: 08.05.2013 г.- Актуализацията се отнася до включване на форми за финансов отчет по две нови схеми в пакета документи 

Пакет документи – искания за плащане
Актуално до 25.06.2013 г. -  Актуализацията се отнася до изменение в пакета документи, относно отпадане полагането на печат на ОПРР върху оригинални разходооправдателни документи.

Пакет искания за плащане
АКТУАЛНО ДО: 18.07.2013 г. 

Пакет искания за плащане
АКТУАЛНО ДО: 15.08.2013 г. 

Пакет искания за плащане
АКТУАЛНО ДО: 21.10.2013 г. 

Пакет искания за плащане
АКТУАЛНО ДО: 05.11.2013 г.

Пакет искания за плащане
АКТУАЛНО ДО: 30.01.2014 г.

Пакет документи - искания за плащане
АКТУАЛНО ДО: 21.07.2015 г.

Указания във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР с бенефициенти общини, НПО и конкретни бенефициенти - подаване на искане за плащане в регионарен отдел/отдел Мониторинг 

Указания във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР с бенефициенти общини, НПО и конкретни бенефициенти
АКТУАЛНО ДО: 15.02.2012 г.

Указания във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР с бенефициенти общини, НПО и конкретни бенефициенти
АКТУАЛНО ДО: 25.06.2013 г. -  Актуализацията се отнася до изменение в указанията, относно отпадане полагането на печат на ОПРР върху оригинални разходооправдателни документи.

Указания във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР с  бенефициенти общини, НПО и конкретни бенефициенти
АКТУАЛНО ДО: 15.08.2013 Г.

Предварителен контрол на документация за участие в процедури за избор на изпълнители по реда на ЗОП.
АКТУАЛНО ДО: 27.04.2012 г.

Регламентиране, планиране и отчитане на възнагражденията на лицата, наети във връзка с изпълнението на проектите, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 г.
АКТУАЛНО ДО: 04.01.2012 г.

Регламентиране, планиране и отчитане на възнагражденията на лицата, наети във връзка с изпълнението на проектите, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 г.
АКТУАЛНО ДО: 18.01.2012 г.

Регламентиране, планиране и отчитане на възнагражденията на лицата, наети във връзка с изпълнението на проектите, финансирани по ОП "Регионално развитие" 2007-2013г.
АКТУАЛНО ДО: 23.02.2012г.

Регламентиране, планиране и отчитане на възнагражденията на лицата, наети във връзка с изпълнението на проектите, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 г.
АКТУАЛНО ДО: 20.07.2012 г.

Регламентиране, планиране и отчитане на възнагражденията на лицата, наети във връзка с изпълнението на проектите, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 г.
АКТУАЛНО ДО: 25.06.2013 г.

Регламентиране, планиране и отчитане на възнагражденията на лицата, наети във връзка с изпълнението на проектите, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 г.
АКТУАЛНО ДО: 30.01. 2015 г.

Указания във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР с бенефициенти общини, НПО и конкретни бенефициенти
АКТУАЛНО ДО: 08.05.2013 г.- Актуализацията се отнася до изменение в указанията, относно отчитане на проекти, генериращи приходи

Указания за плащания за бенефициенти по ОПРР
АКТУАЛНО ДО: 30.01.2015 г. 

Указания за плащания за бенефициенти по ОПРР
АКТУАЛНО ДО: 25.06.2012 г.

Указания във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР BG161PO001/4.2-01/2008 "Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики" 
АКТУАЛНО ДО: 25.06.2013 г.

Указания във връзка с изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ (БФП) от бенефициенти съвместно с партньори по схема за предоставяне на БФП BG161PO001/3.1-03/2010 ”Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”
АКТУАЛНО ДО: 25.06.2013 г.

Указания за изпълнение на договори по схема BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”
АКТУАЛНО ДО: 25.06.2013 г.

Изготвяне и изпращане  на плащания и краткосрочни прогнози за плащания от бенефициента към ГД "Програмиране на регионалното развитие".
АКТУАЛНО ДО: 25.06.2013 Г.

Указания за промяна на проекти по Техническа помощ
АКТУАЛНО ДО: 30.01.2015 г.

Указания за промяна на проекти по Техническа помощ
АКТУАЛНО ДО: 17.11.2014 г.

Указания за промяна на проекти по Техническа помощ
АКТУАЛНО ДО: 01.10.2014 г.  

Предварителен и последващ контрол върху процедурите за обществени поръчки по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. (Актуализирани указания съгласно ЗИДЗОП, обн. ДВ, бр.33 от 27.04.2012 г.).

Оценката на риска на проект ите се осъществява от Работна група за оценка на риска, назначена от Ръководителя на УО.

Документацията на бенефициенти, които определят изпълнител по реда на Постановление № 55 от 12 март 2007г. на Министерския съвет (ПМС № 55/2007), протоколът от работата на оценителната комисия по проведената процедура, решението за избор на изпълнител, както и договорът с избрания изпълнител, подлежи на предварителен контрол от УО на ОПРР.

Допълващи указания към бенефициентите за представяне на документи за осъществяване на последващ контрол:

- Справка по образец за възложените от бенефициента сходни дейности през съответната година;

- Таблица по образец за получените искания за разяснения при Възложителя.

Актуализирани Вътрешни детайлни правила за работа на оценителни комисии за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, от месец юли 2016 г.


Последна промяна: 30 Ноември 2016 г. 15:27