Указания за изпълнение на проекти по BG161PO001/5-02/2012

Презентации от проведено събитие на 15 и 16 юни 2017 г. в гр. Пловдив, организирано от Мрежата за градско развитие към Европейската комисия, съвместно с Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ в МРРБ.
Основната цел на събитието беше обмен на идеи и добри практики, както и практически дискусии, свързани с изпълнението на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие на проектите за устойчиво градско развитие.


УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО BG161PO001/5-02/2012

Публикувани са материали от проведен обучителен семинар, свързан с разработване на „Устойчиви планове за градска мобилност“ (ПУГМ), организирано с консултантска помощ от страна на JASPERS.
Oбучителният семинар беше свързан с изготвяне на концепция и подход при определяне на ПУГМ; подготовка, организация и структура на ПУГМ; събиране и анализ на информация; проблеми, визия и цели; идентифициране и тестване на мерки, стратегия за разработване на ПУГМ; план за изпълнение, мониторинг и оценка.

Презентации от проведен обучителен семинар за разработване на ПУГМ
по Модули, както следва:

презентация 1- Увод - обучаващ екип

- Модул 1 -
Концепция и подход

- Модул 2 - Подготовка, организация и структура на ПУГМ


- Модул 3 - Събиране и анализ на информация


- Модул 4 - Проблеми, визия и цели


- Модул 5
- Идентифициране и тестване на мерки, стратегия за разработване на ПУГМ


- Модул 6 -
План за изпълнение


- Модул 7 
- Мониторинг и оценка


Указания по схема
BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период", включващи разработване на предпроектни проучвания, свързани с интегриран градски транспорт:

  • Указания за предпроектни проучвания за интегриран градски транспорт

1. Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии, изм. и доп. дв. бр.56 от 24 юли 2015 г. – С наредбата се определят нормите за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии при тяхното изграждане, реконструкция и преустройство.

2. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf - Ръководство за изготвяне на анализ разходи и ползи на инвестиционните проекти за периода 2014-2020

Последна промяна: 28 Юни 2017 г. 15:38