Конкретни цели на операцията
  • Създаване на по-ефективен и бърз градски транспорт с по-малко потребление на енергия;
  • Изграждане на по-достъпна вторична инфраструктура на обществените транспортни мрежи и въвеждане на природосъобразни видове градски транспорт;
  • Повишаване на привлекателността на обществения градски транспорт;
  • Въвеждането на ефективна автоматизирана система за управление на трафика и контрол на транспортните процеси;
  • Осигуряване на социално включване и равен достъп на групите в неравностойно положение.

Предложените проекти трябва да:

  • допринася за устойчивото и интегрирано развитие в агломерационните ареали;
  • подобрява качеството на живот, жизнената и работна среда;
  • повишава привлекателността на региона;
  • отчита потребностите на групите в неравностойно положение;
  • съобразен е със съответните секторни стратегически документи на национално /регионално/ местно ниво.

Последна промяна: 15 Октомври 2013 г. 15:56