Предстоящи обучения за бенефициенти
Обучение по процедура „Развитие на туристическите атракции“

На 20 юни 2018 г., в хотел „Рамада“, гр. София, ще се проведе обучение  по процедура  BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции”, Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. На обучението ще присъстват представители на Областните информационни центрове (ОИЦ).

Конкретни бенефициенти по процедурата са Министерство на културата, общини и институции на вероизповеданията и техни местни поделения, които са юридически лица. Приоритетната ос е насочена към реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на културното наследство чрез развитие на изцяло завършени и интегрирани туристически продукти за недвижими културни ценности с категория „световно значение“ или „национално значение“.

Представители на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на звено „Оперативни програми“ към Фонд на фондовете  ще представят Насоките за кандидатстване по процедурата, допустимите кандидати и дейности, както и изискванията при подготовката на проектните предложения, при комбинирано финансиране чрез безвъзмездна финансова помощ и финансиране от финансов инструмент.


  Обучение на членовете на Междинните звена по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 

Управляващият орган организира обучение на членовете на Междинните звена по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 за оценка на проектни предложения на 24-26.02.2016 г. в София

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. (ОПРР) организира обучение на членовете на Междинните звена (МЗ) по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 за оценка на проектни предложения.

Обучението ще се проведе в периода 24-26 февруари 2016 г. в  гр. София в сградата на Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ на бул. „Тодор Александров“ 109, ет. 1, зала Пресцентър по приложен график. Обучението ще започне в 09:30 ч. и ще бъде с продължителност 3 часа (вж. програма за обучението).

В срок до 23 февруари 2016 г. (вторник), Управляващият орган на ОПРР, ще приема заявки за участие в обучението по приложения образец. Заявките следва да бъдат изпращани на електронен адрес: kkaracholova@mrrb.government.bg Към попълнените заявки могат да бъдат изпращани и въпроси, свързани с темите на обучението, които да бъдат обсъдени на него.  

Участие в обучението могат да заявят само членове на одобрените към момента от УО МЗ на общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020, които не са взели участие в обучението, проведено през месец януари 2016 г. Всяко МЗ може да посочи максимум двама представители. 

Препоръчваме служителите на МЗ да се запознаят в детайли с Насоките за кандидатстване и критериите за оценка по процедурата, както и с Вътрешните детайлни правила за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ от месец декември 2015 г. и приложенията към тях, които са публикувани на сайта на програмата www.bgregio.eu в меню Договаряне, подменю Договаряне ОПРР 2014-2020.

Приложения:
График за провеждане на обучението
Образец на заявка за участие
Програма за обучение


Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. (ОПРР) планира да проведе обучение за електронно кандидатстване посредством Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

Обучението ще бъде изцяло насочено към демонстриране работата с Модула за електронни услуги на ИСУН 2020.

Обучението ще се проведе в периода 8-10 септември 2015 г. в  гр. София в сградата на Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ на бул. „Тодор Александров“ 109, ет. 1, зала Пресцентър по приложен график.

В срок до 7 септември 2015 г. (понеделник) Управляващият орган на ОПРР ще приема заявки за участие в обучението по приложения образец. Заявките следва да бъдат изпращани на електронен адрес: kkaracholova@mrrb.government.bg. Участие могат да заявят само служители на 39-те общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020. Всеки кандидат може да посочи максимум 2-ма представители.

Препоръчваме служителите да се запознаят в детайли с Приложение Л1 „Кандидатстване с Инвестиционна програма и проектни предложение по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ и Приложение Л2 „Указания за условията и реда за подаване на проектни предложения и тяхната оценка по електронен път чрез ИСУН 2020“, както и да тестват Модула за електронни услуги на ИСУН 2020 на електронен адрес: https://testeumis2020. government.bg след регистрация в системата.

 В случай на възникнали въпроси относно обучението може да се обръщате към лицето за контакт от страна на Управляващия орган:

Г-жа Кети Карачолова – старши експерт, отдел „Изпълнение на програмните приоритети”, ГД „Програмиране на регионалното развитие”, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, тел.: +359 2 9405 682, e-mail: kkaracholova@mrrb.government.bg.

Приложения:

Приложение Л1 „Кандидатстване с Инвестиционна програма и проектни предложение по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

Приложение Л2 „Указания за условията и реда за подаване на проектни предложения и тяхната оценка по електронен път чрез ИСУН 2020“

Образец на заявка за обучение

График за обучение


Последна промяна: 26 Юни 2018 г. 14:21