СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ 2014-2020

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА ПО BG16RFOP001-8.005 ”БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА КОНКРЕТНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 3 - МОН, ММС, МК”ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-1.039 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020” - актуализация към 24.07.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-2.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ”  актуализация към 25.01.2017 г.
 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-3.001 „КУЛТУРА И СПОРТ В УЧИЛИЩЕ“ - актуализация към 02.03.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-3.002 „ПОДКРЕПА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ” -  актуализация към 21.06.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-3.003 „ПОДКРЕПА ЗА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В РБЪЛГАРИЯ“ - актуализация към 24.04.2017 г.


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 г, ПРИОРИТЕТНА ОС 8 ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-8.002 „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА УО НА ОПРР 2014-2020”

Последна промяна: 06 Декември 2017 г. 13:51