Устойчиво и интегрирано градско развитие

Операция 1.1 Социална инфраструктура

ОБЯВЛЕНИЕ 

за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, 
BG161PO001/1.1-01/2007„Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна,социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието наустойчиви градски ареали”ОБЯВЛЕНИЕ 

за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, 
BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”
ОБЯВЛЕНИЕ

за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013,
ВG161PO001/1.1-03/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”ОБЯВЛЕНИЕ

за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013,
ВG161PO001/1.1-03/2008 ”Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”


ОБЯВЛЕНИЕ

за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.,

BG161PO001/1.1-04/2008 "Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура на бюрата по труда, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали" (01.10.2012 г.)


ОБЯВЛЕНИЕ 


за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, 
BG161PO001/1.1-05/2008 „Подкрепа за подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура,допринасяща за устойчиви градски ареали ”
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оператевна програма „Регионално развитие” 2007-2013,
BG161PO001/1.1-05/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”.


Актуализирано към 12.04.2013 г. обявление за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG161PO001/1.1-05/2008 "Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура в градските агломерации"


ОБЯВЛЕНИЕ 

за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, 
по схема  BG161PO001/1.1-07/2009 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации”
 

ОБЯВЛЕНИЕ

за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013,
по схема  BG161PO001/1.1-07/2009 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации”
ОБЯВЛЕНИЕ

за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие"  2007 - 2013 г.  по схема BG161PO001/1.1-08/2010 "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации"ОБЯВЛЕНИЕ 

за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., 
по схема BG161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”

АКТУАЛИЗИРАНО ОБЯВЛЕНИЕ КЪМ 20.03.2013 Г.

за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013,
схема ВG161PO001/1.1-09/2010 ”Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура в градските агломерации”


ОБЯВЛЕНИЯ

за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013,
 по схема BG161PO001/1.1-10/2010 "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития" сключени на 09.08.2011 г.

за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, по схема BG161PO001/1.1-10/2010 "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития" сключени в периода 13.09 - 16.09. 2011г.

за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, по схема BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” сключени в периода 18.04 - 24.04.2013 г.

за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, по схем BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” сключени на 07.08.2013 г.

възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” сключени в периода 16.08 - 27.08.2013 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

за възлагане на договори за предоставяне на БФП по ОПРР, BG161PO001/1.1-11/2011"Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации".

АКТУАЛИЗИРАНО ОБЯВЛЕНИЕ към 07.03.2012г.
за възлагане на договори за предоставяне на БФП по ОПРР, BG161PO001/1.1-11/2011"Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации
"

ОБЯВЛЕНИЕ
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схемa BG161PO001/1.1-11/2011"Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации" – 2 броя договора с бенефициенти: община Варна и община Троян.


АКТУАЛИЗИРАНО ОБЯВЛЕНИЕ към 13.02.2012 г.
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, 
BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, етап 1
АКТУАЛИЗИРАНО ОБЯВЛЕНИЕ към 20.03.2012 г.
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, 
BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, етап 2


АКТУАЛИЗИРАНО ОБЯВЛЕНИЕ към 11.09.2012 г.
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG161PO001/1.1-12/2011„Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в рискОперация 1.2 Жилищна политика

ОБЯВЛЕНИЕ

за възлаганe на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, схема BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение”, сключен на 18.09.2015 г.ОБЯВЛЕНИЕ

за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013,  BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение”ОБЯВЛЕНИЕ

за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, 
BG161PO001/1.2-02/2011 “Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение”ОБЯВЛЕНИЕ

за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013, BG161PO001/1.2-02/2011 "Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи в неравностойно положение"Операция 1.4 Подобряване на физическата среда и превенция на риска

ОБЯВЛЕНИЕ

за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, 
BG161PO001/1.4-01/2007 ”Подкрепа за ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите при пожари в градските агломерационни ареали”ОБЯВЛЕНИЕ 

за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013,
BG161PO001/1.4-02/2008 „Подкрепа за подобряване на градската среда”


ОБЯВЛЕНИЕ 

за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Регионално развитие 2007 - 2013 г., 
BG161PO001/1.4-03/2008„Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура запредотвратяване на свлачища в градските агломерации”


ОБЯВЛЕНИЕ 

за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Регионално развитие 2007 - 2013 г., 
BG161PO001/1.4-04/2009 „Подкрепа за дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации”ОБЯВЛЕНИЕ 

за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., 
BG161РО001/1.4-05/2009 „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”ОБЯВЛЕНИЕ

за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., 
BG161РО001/1.4-05/2009 „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”


ОБЯВЛЕНИЕ 

за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.,
BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”


ОБЯВЛЕНИЕ

за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.,
BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”ОБЯВЛЕНИЕ

за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.,
BG161PO001/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”ОБЯВЛЕНИЕ


за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, схема ВG161PO001/1.4-09/2012 „ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА” - към 14.06.2013 г.Операция 1.5 Системи за устойчив градски транспорт

ОБЯВЛЕНИЕ
за възлагане на договор за предоставяне на БФП по ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г.схема: BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града


ОБЯВЛЕНИЕ

за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града

ОБЯВЛЕНИЕ

за възлагане на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, BG161РО001/1.5-01/2010 „Подкрепа за интегриран Градски транспорт на община Бургас”

Последна промяна: 25 Септември 2015 г. 18:03