Техническа помощ

ОБЯВЛЕНИЕ

за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период", в периода  от 27.05.2015 г. до 28.08.2015 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.,
схема BG161PO001/5-03/2013 "Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II"


ОБЯВЛЕНИЕ

за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по  Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.,
схема BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период" за сключени договори към 31.10.2013 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.,

схема BG161PO001/5-01/2008 „Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г.”
ОБЯВЛЕНИЕ

за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.,
схема BG161PO001/5-01/2008 „Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.”


Последна промяна: 14 Септември 2015 г. 16:09